เลือกหน้า

ผลงานที่ภาคภูมิใจของชุมชน บ้านนาสะไมย์ หมู่ 13

1.กลุ่มสตรีจักสานบ้านนาสะไมย์

     นางมนูญ  ชมภูเทพ  บ้านเลขที่ 163 นาสะไมย์ หมู่ 11 ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

2. กลุ่มส่งเสริมอาชีพจักสาน ตำบลนาสะไมย์

นางวันเพ็ญ  ประทุ  บ้านเลขที่ 119 นาสะไมย์ หมู่ 13 ตำบลสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

๓. กลุ่มอาชีพบ้านนาสะไมย์

บ้านนาสะไมย์ หมู่ 13 ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร