เลือกหน้า

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
1) เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่น ประจำปี2548  จาก ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอำเภอไทยเจริญ  เมื่อวันที่22 มีนาคม 2548
2) ได้รับคัดเลือกให้เป็น เกษตรหมู่บ้าน จาก กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552
3) รางวัลเข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น จากโรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553
4) ได้สนับสนุนและส่งเสริมงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่  9-15 พฤษภาคม 2555
5) ได้รับประกาศเกียรติคุณ ร่วมดำเนินกิจกรรมชุมชนประชาธิปไตย ในระดับ ยอดเยี่ยม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556
6) ร่วมดำเนินการกิจกรรมชุมชนประชาธิปไตย จนบรรลุเป้าหมาย ในระดับ “ยอดเยี่ยม”จาก คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556
7) เป็นผู้ประสานพลังแผ่นดิน จาก ศูนย์อำนวยการต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ เมื่อวันที่2 ธันวาคม 2556
8) ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เหรียญเงินช้างเผือก) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม  2556
9) ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ พ.ศ. 2556 จาก อธิบดีกรมการข้าวเมื่อวันที่ 5มีนาคม 2557
10) ได้เข้าเฝ้าถวายข้าวอินทรีย์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีจำนวน 999 ตัน ณ ศาลาดุสิตดาลัย เมื่อวันที่  25  มีนาคม  2557
11) ผ่านการประเมินหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระดับดีเด่นต้นแบบ จังหวัดยโสธร จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เมื่อวันที่30 กันยายน 2557
12) ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ในการประกวดคณะกลองยาว ตามโครงการประกวดศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านและศิลปะการแสดงดนตรีร่วมสมัยในงานถนนคนเดินเมืองเก่า 200 ปี  บ้านสิงห์ท่า ประจำปีงบประมาณ  2557  จังหวัดยโสธร
13) ได้รับรางวัลชมเชย ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวยเมืองสุข) ประจำปี 2558
14)ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2560
15) ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดการบริหารกลุ่มออมทรัพย์ ดีเด่น ประจำปี 2560
16) ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวด “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” ระดับตำบล ตามแผนปฏิบัติการ“ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1ปี ประจำปี 2560
17)เปิดเป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียง ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
18)ได้รับรางวัลเกษตรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2561 วันที่ 12พฤษภาคม 2561
19)ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี 2562วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
20)ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นนักส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และผู้ตรวจฟาร์ม วันที่7-9 สิงหาคม 2562
21) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562
22)ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดีเด่น ประจำปี 2562 วันที่ 22 มีนาคม 2562
23)ได้รับประกาศเกียรติคุณการขับเคลื่อนการบริหารขยะมูลฝอย ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยอำเภอไทยเจริญ ประจำปี 2562 วันที่ 24 กันยายน 2562
24)ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคลที่ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละจากองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ วันที่ 30 กันยายน 2562