เลือกหน้า

ผลงานเด่น/รางวัลที่ภาคภูมิใจของชุมชน

 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับจังหวัด

จากโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562

 

ได้รับเกียรติบัตร ชุมชนบ้านหนองนางตุ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร มีการขับเคลื่อนสู่ชุมชนที่มีศักยภาพ ในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active Community) จากรมอนามัย

ได้รับประกาศเกียรติคุณ ต้นแบบชุมชนมีความเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับดี จังหวัดยโสธร

จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

 

ได้รับประกาศเกียรติคุณ เป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร จากจังหวัดยโสธร

 

ได้รับรางวัล หมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ปี 2563

จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร

 

ได้รับรางวัล พื้นที่ต้นแบบการขับเคลื่อนระบบการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ

จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 

ได้รับรางวัล เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกยโสธร