เลือกหน้า

หมู่บ้านสองคร เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นความสะอาด โดยได้รับรางวัล หมู่บ้านสะอาด ปลอดขยะ ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ โดยมีกองทุนขยะทองคำเป็นกองทุนขับเคลื่อน มีหน่วยงานที่สนับสนุนโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และองค์กรปกครองท้องถิ่นพร้อมทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนจนเกิดผลในทางปฏิบัติ