เลือกหน้า

นายวิทูรย์ สายสุด ปราชญ์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

โทร.0857671574

นางณัฐฉัตร ทองสง่า ปราชญ์ด้านการแปรรูปอาหาร

บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 5 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 นายไพโรจน์สายสุด ปราชญ์ด้านเกษตรอินทรีย์

บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 5 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

นายชัชวาล ทองสง่า ปราชญ์ด้านพิธีกรรมทางศาสนา

บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 5 ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร