เลือกหน้า

1.นางสมจิตร   สมซื่อ ปราชญ์ด้านเศณษฐกิจพอเพียง

2.นางนงลักษณ์   คำนึงผล ปราชญ์ด้านการเพาะเลี้ยงกบ

3.นายจินดา   กุบแก้ว ปราชญ์ด้านทุนชุมชน