เลือกหน้า

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
                   เมื่อปี พ.ศ. 2487  ได้มีพ่อใหญ่ทุย  สีมันตะ พ่อใหญ่สิงห์ แสนอ้วน พ่อใหญ่ชู  โชติเนตร พ่อใหญ่อุ่ม  ทาระขจัด ได้ย้ายมาจากบ้านพอก บ้านโนนหนองผือ หมู่ที่ 2 ย้ายมา
อยู่ตามไร่นา ตามภูมิประเทศได้มีลำห้วยบง และลำห้วยปอ มีต้นหัวลิงเกิดอยู่ตามลำห้วยมากมายใกล้ที่ตั้งหมู่บ้านจึงได้เรียกชื่อตามทำเลว่าบ้านน้อยหนองหัวลิง หลายปีต่อมาได้มีผู้คนที่มีที่นาใกล้ที่ตั้งของหมู่บ้านมาอยู่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ทำให้ยากต่อการปกครองของผู้ใหญ่บ้าน  ซึ่งตอนนั้นมีนายบุญมี  ศรีไชย เป็นผู้ใหญ่บ้าน และนายคำมีสมชม กำนันตำบลคำไผ่  ได้ขอแยกเป็นหมู่บ้านขึ้นใหม่  เมื่อปี พ.ศ 2525 เป็นหมู่ที่ 16 ตำบลคำไผ่ รวมกับบ้านสร้างมิ่งในขณะนั้น  โดยได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านโนนบ้านใหม่  มีนายสวาท  ดวงแก้ว เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ต่อมาสร้างมิ่งได้ขอแยกเป็นตำบลสร้างมิ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2526  จึงได้เปลี่ยนเป็น บ้านโนนบ้านใหม่  หมู่ที่ 8 ตำบลคำไผ่  จนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน
                  บ้านโนนบ้านใหม่ เป็นพื้นที่ลุ่มที่ดอนไม่สม่ำเสมอ  มีแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์

ขนาดพื้นที่/แผนผังหมู่บ้าน

บ้านโนนบ้านใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำไผ่ ตั้งอยู่ห่างจากจุดที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ ไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 7  กิโลเมตรห่างจากตัวจังหวัดยโสธร  ประมาณ  60 กิโลเมตร

พื้นที่ / อาณาเขตของหมู่บ้าน
                  พื้นที่ทั้งหมด  1099 ไร่  พื้นที่ทำกิน 960 ไร่  พื้นที่สาธารณประโยชน์ 129 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 65 ไร่
ทิศเหนือ            จรดบ้านโนนหาด               ตำบลสร้างมิ่ง   อำเภอเลิงนกทา     จังหวัดยโสธร
ทิศใต้                จรดบ้านหนองนกเขียน     ตำบลคำไผ่       อำเภอไทยเจริญ     จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันออก    จรดบ้านคำไผ่เหนือ          ตำบลคำไผ่       อำเภอไทยเจริญ      จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันตก      จรดบ้านโสกน้ำใส             ตำบลคำไผ่      อำเภอไทยเจริญ       จังหวัดยโสธร

จำนวนครัวเรือน
                       มีครอบครัวทั้งหมด   93 ครัวเรือนอาศัยอยู่จริง  85  ครัวเรือน

จำนวนประชากร
                       มีประชากรทั้งหมด  344 คน     แยกเป็นชาย  182 คน   เป็นหญิง  162 คน

ผู้นำหมู่บ้าน/แกนนำกลุ่มในชุมชน
                       ผู้ใหญ่บ้าน                 นายสุทัด   สิงห์โยค
                       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน      1. นายสมหวัง    ไตรยวงศ์
                                                        2. นายสถา          แสนตรง
                       สารวัตรกำนัน            นายสังวาล         ทวีกอง
                       สมาชิก อบต.           1. นายอ่าง           ศรีหล้า
                                                       2. นายกุหลาบ      พันธ์ดวง
                      ประธานประชาคม     นายสุทัด      สิงห์โยค
                      ประธาน  อสม.          นางสำเนียง   เวฬุวะนาธร
                      ผู้นำ อช.                   1. นายประสาน   แท่งทอง
                                                       2. นายปิยะพงษ์     กุณรักษ์
                                                       3. นางชัญญนิษฐ์    ไกยรักษ์
                                                       4. นางสาวพรธิดา   ปุยวงศ์