เลือกหน้า

ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน

คำขวัญ

“ดอนมะซ่อมถิ่นคนงาม             หัตถกรรมผ้าลายขิด

                                     แหล่งผลิตแพรวา                 ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”                       

วิสัยทัศน์

“ ดอนมะซ่อมเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่  ชุมชนมีความเข้มแข็ง

          ประชาชนสามารถพึ่งตนเอง  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

 1. ประวัติความเป็นมา

               เมื่อประมาณปี พ.. 2432 นายจ้ำ  ไวยพันธ์ และนายใจ  ไวยพันธ์ ได้เดินทางมาจากบ้านไร่อีเป๋ จังหวัดอุบลราชธานี เห็นว่าบริเวณดังกล่าวเป็นป่าอยู่ใกล้กับลำห้วยมีความอุดมสมบูรณ์ จึงตั้งบ้านเรือนขึ้น ต่อมามีครวญช้างนำช้าง ชื่อ บักซ่อม เดินทางมาพักทางทิศตะวันออกติดกับหมู่บ้านช้างเกิดป่วยกะทันหัน และล้มตายลง ซึ่งขณะนั้นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นยังไม่มีชื่อหมู่บ้าน ชาวบ้านได้มาหารือกันกับนายจ้ำ  ไวยพันธ์ และนายใจ  ไวยพันธ์ ว่า ช้างเป็นสัตว์ใหญ่เราควรเอาชื่อช้างมาเป็นชื่อหมู่บ้าน ทุกคนเห็นพร้องกันจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บักซ่อมต่อมามีครอบครัวเพิ่มขึ้นประมาณ 20 ครอบครัว ทางราชการจึงให้เลือกผู้นำขึ้น ซึ่งในสมัยนั้นไม่มีการแข่งขันกันชาวบ้านได้เลือกให้ นายพา  บุพจันดา เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น ดอนมะซ่อม จนถึงปัจจุบัน

 1. ที่ตั้ง อาณาเขต สภาพพื้นที่

               สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีทุ่งนาล้อมรอบหมู่บ้าน  มีลำน้ำห้วยไหลผ่าน มีบ่อน้ำสาธารณะที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์เพียงพอในฤดูแล้ง การคมนาคมเข้าหมู่บ้านเป็น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังบริเวณเส้นทางไปทุ่งนา เป็นทางผ่านไปบ้านคำเกิ่ง หมู่ที่ ๘ บ้านสมสะอาด หมู่ที่ ๙ และ ๑๒ ตำบลโคกสำราญ รวมถึงไปจรดหมู่บ้านต่างๆตำบลสร้างมิ่ง จนออกไปถึงที่ว่าการอำเภอไทยเจริญได้ ซึ่งการสัญจร ไปมาสะดวก เนื่องจากเป็นถนนลาดยางตลอดทั้งเส้นทาง

ภูมิอากาศบ้านดอนมะซ่อม หมู่ที่ 4 ใน 1 ปี จะมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ในฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 35 องศาเซลเซียส ฤดูฝนจะมีฝนตกประมาณประมาณ 3เดือน  ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่   23 องศาเซลเซียส โดยมีอาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านต่าง ๆ ดังนี้

                ทิศเหนือ        ติดกับ บ้านห้วยสะแบก ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร

                  ทิศใต้              ติดกับ บ้านหนองสามสี ต.ไร่สีสุข อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ           

                  ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านไร่สีสุก ต.ไร่สีสุข อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

                  ทิศตะวันตก   ติดกับ บ้านคำเกิ่ง ต.โคกสำราญ  อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ขนาดพื้นที่

บ้านดอนมะซ่อม มีขนาดพื้นที่ 3,200 ไร่ แบ่งเป็น

          พื้นที่ที่อยู่อาศัย            จำนวน            105     ไร่

          พื้นที่ทำการเกษตร         จำนวน           2,870  ไร่

             พื้นที่สาธารณะ             จำนวน           25       ไร่

การคมนาคม

          บ้านดอนมะซ่อม หมู่ที่ 4 อยู่ห่างจากตัวอำเภอเลิงนกทางประมาณ 13 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดยโสธรประมาณ 80 กิโลเมตร

 

 1. ข้อมูลด้านการปกครอง การบริหาร

          บ้านดอนมะซ่อม แบ่งการปกครองออกเป็น 5 คุ้ม อยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน   โดยมีนายเสถียร  แสงย้อย ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน

          บ้านดอนมะซ่อม มีผู้ใหญ่บ้านมาแล้ว 11 คน ดังนี้

 1. นายพา บุพจันดา
 2. นายพันธ์ จันทร์แก้ว
 3. นายเส็ง มานศรี
 4. นายเรือง เพ็งพาด
 5. นายบุญตา จันทร์แก้ว
 6. นายม้วน หนองเป็ด
 7. นายดวง ไวยพันธ์
 8. นายกาญจน์ จันทร์แก้ว
 9. นายพิภพ กองอิ้ม
 10. นายกาย เงาสี
 11. นายเสถียร แสงย้อย (คนปัจจุบัน)

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 คุ้ม ดังนี้

          คุ้มที่ 1 คุ้มอุดรมิตรนิยม

          คุ้มที่ 2 คุ้มสันติสุข

          คุ้มที่ 3 คุ้มพุทธคุณ

          คุ้นที่ 4 คุ้มทักษิณพัฒนา                                 

          คุ้มที่ 5 คุ้มพรสวรรค์

ปัจจุบัน

          ผู้ใหญ่บ้าน        :         นายเสถียร     แสงย้อย

          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน :         นายเตียง       สาระชู

                                                       นายสำรอง     หมู่เพชร

          ประธาน อสม.    :        นางนงค์นุช      สืบสิน

          ประธานกรรมการหมู่บ้าน     :    นายเสถียร   แสงย้อย

          ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน           :  นางสมบูรณ์  เงาสี

          ประธานคณะกรรมการสตรีหมู่บ้าน                   :  นางสมบูรณ์  เงาสี

          ประธานกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)  :  นายเสถียร  แสงย้อย  

 1. ประชากร

บ้านดอนมะซ่อม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร มีจำนวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง ทั้งหมด 125 หลังคาเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด  480 คน  แยกเป็น

 • ชาย จำนวน     242   คน
 • หญิง จำนวน     238   คน

หมายเหตุ  :  จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสำรวจนี้ อาจไม่เท่ากับจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านได้ (ข้อมูล  

                 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับหมู่บ้าน จปฐ. ปี 2562

 1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน ประกอบด้วย
  1. นางเขียว  บุตวงศ์         มีความรู้ด้าน   พิธีกรรมทางศาสนา
  2. นายจวน   เพ็ญอุบล      มีความรู้ด้าน   พิธีกรรมทางศาสนา
  3. นางสมบูรณ์  เงาสี        มีความรู้ด้าน   ทอผ้า
  4.   นายสง่า   จันทร์แก้ว     มีความรู้ด้าน   หมอลำ/การละเล่น
  5. นายเคน   สังเกตุ          มีความรู้ด้าน   หมอธรรม/มัคทายก ทางศาสนา
  6.   นายจันทร์   นามสอน     มีความรู้ด้าน   หมอแคน

 

 1. เศรษฐกิจชุมชน

               อาชีพหลัก    :  เกษตรกรรม  (ทำนา)

             อาชีพเสริม   :  ปลูกมันสำปะหลัง อ้อย ทำสวนยางพารา ค้าขาย รับจ้าง

การประกอบอาชีพ (ในจำนวนหนึ่งครัวเรือนประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ)

 • เกษตรกรรม
  1. ทำไร่ จำนวน     10  ครัวเรือน
  2. ทำนา จำนวน    126 ครัวเรือน
  3. เลี้ยงสัตว์         จำนวน      20  ครัวเรือน
 • อาชีพค้าขาย จำนวน     1   ครัวเรือน
 • อาชีพรับจ้าง จำนวน     20  ครัวเรือน
 • อาชีพรับราชการ จำนวน     7   ครัวเรือน

รายได้/รายจ่าย

 1. 1. ข้อมูลด้านรายได้

               รายได้เฉลี่ยของหมู่บ้านจากข้อมูล จปฐ. ปี พ.ศ. 2562 จำนวน  52,343  บาท ต่อคนต่อปี

               รายจ่ายเฉลี่ยของหมู่บ้านจากข้อมูล จปฐ. ปี พ.ศ.2562 จำนวน  36,545 บาท ต่อคนต่อปี

 1. ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประกอบด้วย

–  ผลิตภัณฑ์ทอผ้าฝ้าย ลายขิด

–  ผลิตภัณฑ์มาลัยกรจากผ้าขิด

–  ผ้าถุง

–  ผ้าขาวม้า

–  ผ้าสไบ                                                        

–  ผ้าคลุมไหล่

–  เสื่อกก

 1. ข้อมูลกลุ่ม/กองทุนในชุมชน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต                            จำนวน    1     กลุ่ม

กองทุนหมู่บ้าน (กทบ.)                                 จำนวน     1     กลุ่ม

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)           จำนวน     1     กลุ่ม

กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน (OTOP)                        จำนวน     1     กลุ่ม

กองทุนแม่ของแผ่นดิน                                  จำนวน     1     กลุ่ม

 1. กลุ่มมวลชนในชุมชน
  1. อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
  2. อปพร.
  3. คณะกรรมการกองทุน กข.คจ.
  4. คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
  5. คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
  6. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.)
  7. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
  8. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)
  9. อาสาปศุสัตว์
  10. อาสาเกษตรฯ
 2. วิถีชุมชน ประเพณี/วัฒนธรรม

บ้านดอนมะซ่อม หมู่ที่ 4 เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและชุมชนแห่งการเรียนรู้ ความเป็นอยู่และการทำมาหากินของชาวบ้าน เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย พออยู่พอกิน ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ทรัพยากรธรรมชาติ พื้นดินยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่ ซึ่งสังเกตได้จากการทำการเกษตร อาชีพหลักคือ การทำนา ที่ต้องอาศัยดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ถึงจะเจริญงอกงามและได้ผลผลิตดี การดำเนินวิถีชีวิตของประชาชนยังคงยึดถือประเพณีโบราณไทยอีสานที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งความเชื่อทางพระพุทธศาสนาชาวบ้านให้ความเคารพ เชื่อถือ ศรัทธาผู้นำชุมชน คนแก่เฒ่า พระสงฆ์ ประเพณีสำคัญ ได้แก่

        ๑.  ทำบุญขึ้นปีใหม่/จัดงานปีใหม่                     มกราคม

          ๒.  วันมาฆบูชา(ทำบุญข้าวเปลือก)                    กุมภาพันธ์

          ๓.  เซ่นไหว้ศาลปู่ตา                                   มีนาคม  

          ๔. วันสงกรานต์                                        เมษายน

          ๕. วันวิสาขบูชา                                        พฤษภาคม

          ๖. เซ่นไหว้ปู่ตา รอบที่ ๒                               มิถุนายน

         ๗. ทำบุญวันเข้าพรรษา                                กรกฎาคม

       ๘. จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ                          สิงหาคม

       ๙. บุญสารทไทย                                        กันยายน

          ๑๐. ตักบาตรเทโว ออกพรรษา                        ตุลาคม 

          ๑๑. เซ่นไหว้แม่โพสพขึ้นฉางข้าว และบุญกฐิน        พฤศจิกายน

          ๑๒. วันพ่อแห่งชาติ และวันขึ้นปีใหม่                  ธันวาคม