เลือกหน้า

ประวัติความเป็นมา

                 เมื่อปี พ.ศ. 2458 นายคำ–นายพิมพ์ กิจเกียรติ์ และนายนนท์ จวนสาง ได้อพยพครอบครัวจากบ้านแคนน้อย ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอลุมพุก จังหวัดอุบลราชธานี มาทางทิศตะวันตกเพื่อมาตั้งหมู่บ้าน   อยู่บริเวณป่าละเมาะ ทางทิศใต้ของหนองน้ำชื่อ หนองเลิง และต่อมาชาวบ้านจึงเรียกว่า บ้านหนองเลิง  ต่อมามีชาวจากบ้านกอก บ้านนาซาว  บ้านกลางใหญ่ บ้านนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีได้อพยพมาอยู่บริเวณเดียวกัน และในปี 2560 ได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านหนองเลิง หมู่ที่ 9 ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอลุมพุก   จังหวัดอุบลราชธานี มีนายวงศ์ จวนสาง เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ปัจจุบันบ้านหนองเลิง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีนายทน กิจเกียรต์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน

อาณาเขต

                บ้านหนองเลิง  มีพื้นที่ทั้งหมด 4,286 ไร่  มี 180 ครัวเรือน ประชากร 529 คนแยกเป็น  เพศชาย 272 คน เพศหญิง 257 คน  อาชีพหลักคือการทำนา ทำสวน ประกอบอาชีพเสริมคือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในครอบครัว

                     ทิศเหนือจรด     บ้านดอนเดือยไก่          หมู่ที่ 4  ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว

                    ทิศใต้             จรดบ้านโนนเมืองน้อย    หมู่ที่ 6   ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว                         

                   ทิศตะวันออก      จรดบ้านแคนน้อย         หมู่ที่ 1,2  บลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว                         

                   ทิศตะวันตก          จรดบ้านเหล่าฝ้าย         หมู่ที่  9   ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว    

 

พื้นที่ 

                    –  บ้านหนองเลิง มีเนื้อที่ประมาณ  4,286 ไร่

                    –  เป็นที่อยู่อาศัย ประมาณ  85 ไร่

                    –  เป็นที่ทำการเกษตร ประมาณ  4,201  ไร่

การประกอบอาชีพ

                    – อาชีพหลัก ทำการเกษตร ทำนา ทำไร่มันสำปะหลัง (ทำนา ทำไร่)

                   – อาชีพเสริม ปลูกผักสวนครัว  กลุ่มอาชีพ เช่น ทำข้าวโป่งสมุนไพร จักสานตะกร้า การแสดงหมอลำพื้นบ้าน กลุ่มข้าวอินทรีย์

 

สภาพเศรษฐกิจ

                   – ประชากรบ้านหนองเลิง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และกลุ่มอาชีพต่างๆ