เลือกหน้า

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อกลุ่มองค์กรชุม ชน บ้านหนองนางตุ้ม  

สถานที่ตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน เลขที่ 54 หมู่ที่ 6 ตำบลสำราญ  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร

จำนวนสมาชิก 30 คน

รายได้เฉลี่ยของสมาชิกที่ได้รับจากกลุ่มองค์กรชุมชน 76,500 บาทต่อครัวเรือน

ชื่อ-สกุล ผู้นำกลุ่มองค์กรชุมชน นายเจริญ  โสมาบุตร อายุ 52 ปี  เบอร์โทรศัพท์ 0681232947

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558  รวม  5  ปี

 

  • หลักคิดประจำใจในการทำงาน

– รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา พัฒนาคนและสังคม

 

มีความหมายว่า… ชุมชนต้องสามัคคี มีจิตอาสา ที่จะเข้าร่วมพัฒนาให้ชุมชนน่าอยู่

 

  • การได้รับรางวัลดีเด่น มีผลงานที่ภูมิใจ เป็นแบบอย่าง อยากเผยแพร่ของหมู่บ้าน คือ

– การจัดการขยะสู่ผักปลอดสารพิษ

 

  • มีวิธีการอย่างไร จึงสำเร็จ

          – สมาชิกร่วมกิจกรรม โดยจิตอาสา สละเวลาเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง

          – มีการจัดการขยะ รณรงค์ทำความสะอาดในหมู่บ้านจนเป็นชุมชนน่าอยู่ น่ามอง

          – นำขยะเปียกมาทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมักชีวภาพมาใช้ในการปลูกผักปลอดสาร

          – เป็นชุมชนศึกษาเรียนรู้จากชุมชนอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 

  • ถ้าคนจะทำตามอย่างท่านบ้าง ต้องเตรียมตัวอย่างไร หรือมีข้อควรระวังอย่างไรบ้าง

– ความพร้อมเพรียงและความเข้มแข็งของผู้นำร่วมกับชุมชนมีเพียงพอหรือไม่

– ความต่อเนื่องของกิจกรรมในชุมชนของท่านมีความพร้อมหรือไม่

– ในชุมชนของท่านมีทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกหรือไม่