เลือกหน้า

ประวัติหมู่บ้าน
                   บ้านหนองซ่งแย้เหนือ หมู่ที่ ๙ ตำบลคำเตย แยกมาจากบ้านหนองซ่งแย้ นับถือศาสนาคริสต์ พ.2547  นายทองแดง  พวกแสน เป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2 ปัจจุบันนายชัยพร  สายแวว เป็นผู้ใหญ่บ้าน
สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน
                   บ้านหนองซ่งแย้เหนือ หมู่ที่ 9  ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม สลับที่ดอนมีถนนสายยโสธร-มุกดาหาร พาดผ่าน  มีที่ราบซึ่งเป็นพื้นที่ ทำนาอยู่รอบ ๆ หมู่บ้านและมีลำห้วยโพงไหลผ่านหมู่บ้าน จึงเหมาะแก่การทำไร่และทำน
พื้นที่ / อาณาเขตของหมู่บ้าน
                   พื้นที่ทั้งหมด  ๑,๕๐๐  ไร่    แบ่งเป็น พื้นที่ทำการเกษตร ๑,๓๒๐ ไร่  พื้นที่อื่นๆ๒๘๐ ไร่
                    ทิศเหนือ          จรดบ้านหนองสนม        ตำบลคำเตย      อำเภอไทยเจริญ          จังหวัดยโสธร
                    ทิศใต้               จรดบ้านโนนม่วง           ตำบลคำเตย      อำเภอไทยเจริญ           จังหวัดยโสธร
                    ทิศตะวันออก  จรดบ้านคำเตย               ตำบลคำเตย      อำเภอไทยเจริญ           จังหวัดยโสธร
                    ทิศตะวันตก    จรดบ้านหนองซ่งแย้ ม.๒  ตำบลคำเตย   อำเภอไทยเจริญ           จังหวัดยโสธร
                                            ระยะทางห่างจากอำเภอโดยประมาณระยะห่าง 10  กม.
จำนวนครัวเรือน
                 มีครัวเรือนทั้งสิ้น  จำนวน    ๑๗๐ครัวเรือน          อาศัยอยู่จริง  155  ครัวเรือน
จำนวนประชากร
                 มีประชากรที่อาศัยอยู่จริง    จำนวน  495   คน      ชาย   231  คน    หญิง  262  คน  (ตามข้อมูล จปฐ.ปี 2562)
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
                 อาชีพหลัก คือ   ทำนา
                 อาชีพรอง  คือ   ทำไร่    ได้แก่  มันสำปะหลัง  อ้อย  ยางพารา
                 อาชีพเสริม คือ  ทำสวน, เลี้ยงสัตว์
 สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/อัตลักษณ์ชุมชน
                1) สำนักปฏิบัติธรรมวัดหนองซ่งแย้/พุทธสถานปฏิมากรรมวรรณคดี
                2) สระคำยิงวัว
                3) สวนแย้นำโชค