เลือกหน้า

บ้านสีสุก หมู่ที่ 5 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอทรายมูล ประวัติการตั้งหมู่บ้านสีสุก ได้มีครอบครัวอพยพมาจากบ้านลาดเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลดู่ลาด เดิมทีชาวบ้านลาดเก่าได้ย้ายฐินฐานมาจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง หรือจากถิ่นอื่น โดยมาตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านเรือนอยู่ที่เนินสูง ติดอยู่กับลำห้วยกุดพิมานทางด้านซ้าย นานปีเข้าจำนวนสมาชิกในชุมชนเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีคนกลุ่มหนึ่งแยกออกจากชุมชนลาดเก่าเพื่อหาพื้นที่เพาะปลูก ทำการเกษตร และตั้งถิ่นฐานใหม่ โดยได้เดินทางมาทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ได้มาพบป่าไผ่ที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งได้นำหน่อไผ่มาเป็นอาหาร ลำไผ่ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งทำอุปกรณ์ประกอบอาชีพ และที่อยู่อาศัย ประกอบกับพื้นที่บริเวณนี้ ทางด้านขวาของลำห้วยเป็นที่ลาดเอียงสู่ลำห้วย มีป่าไม้และสัตว์ป่า อาศัยอยู่มาก ด้านซ้ายของลำห้วยเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก ทำการเกษตร  ปลูกข้าวได้ผลดี น้ำในลำห้วยมีตลอดปีจึงทำให้คนกลุ่มนี้ ได้ทำการลงหลักปักฐาน บรวงสรวง ตั้งเป็นหมู่บ้าน ทางด้านขวาของกุดพิมาน และบริเวณโดยรอบมีไผ่สีสุกจำนวนมาก จึงตั้งชื่อหมู่บ้านโดยเอาชื่อมาจากที่มีไผ่สีสุกจำนวนมากมาเป็นนามเพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อมามีประชากรเพิ่มขึ้นจึงได้สร้างวัดขึ้นทางทิศเหนือของหมู่บ้าน ต่อมาได้ย้ายวัดมาอยู่ทิศใต้ของหมู่บ้าน ปัจจุบันมีนายสริยา เหมือนทอง เป็นผู้ใหญ่บ้าน