เลือกหน้า

ข้อมูลทั่วไป

  1. ประวัติความเป็นมา

บ้านฟ้าห่วน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2330 หรือ 209 ปี มาแล้ว ได้มีผู้อพยพมาตั้งถิ่นฐาน แยกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกอพยพมาจากบ้านโนนหมากเกลือ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่สองอพยพมาจาก บ้านเขื่อง บ้านโนน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเห็นว่าบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านปลาห่วน คำว่ากุดปลาห่วน จึงตั้งชื่อตามลักษณะภูมิศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2433 มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยใช้ประชาชนกันเอง และได้คัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรก โดยกำนันคนแรก คือ นายพรมริน อินทร์พิมพ์ ได้เปลี่ยนชื่อจากบ้านปลาห่วน เป็นบ้านฟ้าห่วน เพราะเมื่อฤดูฝนจะเกิดเสี่ยงฟ้าร้อง ฟ้าผ่า บ่อยครั้ง จึงเรียกว่าบ้านฟ้าห่วนมาจนถึงปัจจุบันนี้

บ้านฟ้าห่วน เมื่อมีจำนวนครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น จึงได้แยกการปกครอง ออกเป็น 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1,2,8 ปัจจุบัน หมู่ที่ 1 มีผู้นำหมู่บ้าน คือ นายพังคี  เสียงอ่อน

 

  1. ที่ตั้ง/อานาเขต/ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

บ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 1 ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตำบลฟ้าห่วน อยู่ห่างจากอำเภอค้อวัง ระยะทาง 5 กิโลเมตร และห่างจังหวัดยโสธร 75 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้      

 * ทิศเหนือ            จดกับ   ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน

  * ทิศใต้               จดกับ   บ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 8 ตำบลฟ้าห่วน

  * ทิศตะวันออก    จดกับ   ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน     

  * ทิศตะวันตก      จดกับ   บ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 2 ตำบลฟ้าห่วน

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ บริเวณชุมชนบ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 1 ลักษณะหมู่บ้านจะตั้งอยู่ระหว่างป่าใหญ่ และที่ราบลุ่มทุ่งนามีแม่น้ำชีไหลผ่าน สภาพชุมชนและผังหมู่บ้านและความสะอาด มีความสวยงามพอสมควร ชาวบ้านมักจะอยู่รวมกันในลักษณะเครือญาติพี่น้อง จึงมักจะสร้างบ้านเรือนในละแวกใกล้เคียงกัน ลักษณะสภาพพื้นที่ทำนาเป็นพื้นที่ลุ่ม เมื่อช่วงฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ำท่วม และส่วนหนึ่งจะเป็นเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ภูมิอากาศบ้านฟ้าห่วน ในช่วง  ปี จะมี ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน  ฤดูฝน และฤดูหนาว ในฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ ๓๒ องศาเซลเซียส  ฤดูฝนจะมีฝนตกประมาณประมาณ    เดือน  ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ ๒๕ องศาเซลเซียส