เลือกหน้า

บ้านผักกะย่า หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


คำขวัญ

 ดอนปู่ตาคู่บ้าน ห้วยลำธารน้ำใส ประชาร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด  เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมความสามัคคี

1. ข้อมูลทั่วไป
เดิมบ้านผักกระย่า ตั้งอยู่บ้านจันทร์ลับ ปัจจุบันเรียก ดงบ้านเก่า มีประมาณ ๒๕ หลังคา ขึ้นกับตำบลส้มผ่อ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดอุบลราชธานี มีดรงเรียนหนึ่งแห่งตั้งอยู่บ้านหนองพอก มีขุนอนุกูลประชา เป็นกำนันตำบลส้มผ่อ ในขณะนั้นจากคำบอกเล่า เมื่อประมาณปี พุทธศักราช 2452 มีเหตุการณ์ในหมู่บ้าน มีต้นป้าเป  (ต้นมะบ้า) เกิดขึ้นกลางหมู่บ้าน ได้เกิดโรคระบาด มีคนเจ็บป่วย,ล้มตายจำนวนมาก ผู้ใหญ่กาบจึงพาราษฎรย้ายบ้านไปอยู่ บ้านจันทร์ลับ(ปัจจุบันชื่อบ้านโนนเปือย) เมื่อเหตุการณ์โรคระบาดสงบลง หลวงตาหวด ลาดศรี คุณตาเถิง สมบูรณ์ คุณตาสวง แก้วกัญญา ได้พาราษฎร จากบ้านดอนจันทร์ลับ (เดิม)  อพยพกลับมาอยู่พื้นที่ ที่มีดงผักกะย่า ซึ่งเหมาะต่อการตั้งบ้านเรือนต่อมามีคนมากขึ้น จึงตั้งหมู่บ้าน โดยตั้งชื่อว่าบ้านผักกะย่าโดยมีนายก่ำ คะเนหาเป็นหัวหน้าบ้าน  เป็นต้นมาบ้านผักกะย่ามีขนาดใหญ่ขึ้นตั้งเป็นหมู่บ้านตามที่ทางราชการกำหนด เมื่อปี ๒๔๖๑ มีผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือนายพา  หมุนโย จำนวน  ๑๑   คน โดยปัจจุบัน มีนายวินัย  บุญแซม เป็นผู้ใหญ่บ้าน

 

2. การปกครอง  การแบ่งคุ้มและหน้าที่รับผิดชอบดูแลหมู่บ้าน แบ่งการปกครองเป็นคุ้ม ดังนี้

คุ้มที่ 1 คุ้มวัฒนธรรม              มี นายลำเพย          ส่งศรี             เป็นหัวหน้าคุ้ม

คุ้มที่ 2 คุ้มร่วมใจพัฒนา         มี นางอรอินทร์         สมบูรณ์         เป็นหัวหน้าคุ้ม

คุ้มที่ 3 คุ้มตะวันสีทอง             มี นายคำใฮ            ขยันทำ         เป็นหัวหน้าคุ้ม

คุ้มที่ 4 คุ้มตะวันยอแสง          มี นายพิเลา             กองเทียม       เป็นหัวหน้าคุ้ม

 

 https://www.youtube.com/watch?v=XipQy5aw8y8