เลือกหน้า

 

ในสมัยหนึ่งครั้งประเทศลาวแตกแยกชิงอำนาจการปกครองประเทศ ได้ให้ประไทยเข้ามาช่วยเหลือในเวลาต่อมาจึงได้มีการแบ่งเขตการปกครองให้ตาแสง รักษาด่านในเขตบ้านปอแดงมีท้าวสมบูรณ์ เป็นนายด่านรักษาเขต ท้าวสมบูรณ์ได้นำช้างมาจากบ้านโพนแบง อำเภอลุมพุก หรือ “อำเภอคำเขื่อนแก้ว” ในปัจจุบัน เลยมาถึงดอนหอพระคุณถึงบ้านหลุ่มกุดเบ็น จึงอาศัยเลี้ยงช้าง ต่อมามีคณะบ้านเหล่าใหญ่จำนวน  5  ครอบครัวเข้ามาสมทบ จึงมีบ้านหลุ่มหนองไผ่ล้อมกุดชุมเกิดขึ้น มีท้าวสมบูรณ์และครอบครัว พ่อใหญ่ผุยและครอบครัว หลวงอุปชิต  แม่ใหญ่สุ่ยและครอบครัว  หลวงจันทรมาตรและครอบครัว พ่อใหญ่จ่าขุ่ยและครอบครัว และท้าวหลวงเดช ต่อมาได้ตั้งนายกวนบ้านขึ้นชื่อ ท้าวสมบูรณ์ ต่อมาไม่นานเห็นว่าที่อยู่อาศัยแห่งนี้ไม่เหมาะสมจึงย้ายหมู่บ้านไปอยู่ที่โนนปอแดง ประมาณ พุทธศักราช 2420 ได้จัดตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ขึ้นชื่อ ท้าวหลวงเดช เป็นผู้ใหญ่บ้านต่อจากท้าวสมบูรณ์ และได้เรียกชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า บ้านปอแดง ต่อมามีภิกษุรูปหนึ่งชื่อ ค่ำ กับสามเณรชื่อ กา ยารักษ์ ซึ่งเดินทาง

มาจากบ้านก่อเอ้

อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ชาวบ้านได้ร่วมใจกันสร้างที่พักสงฆ์ตั้งเป็นวัดบ้านปอแดง ในปีพุทธศักราช    2425  และได้วิสุงคามสิมา เมื่อปีพุทธศักราช 2437 ซึ่งมีอาจารย์ค่ำเป็นเจ้าอาวาส มีผู้ใหญ่บ้านต่อจากหลวงเดช คือหลวงจำเริญ  ทองหลาง  และต่อมาได้แยกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 มีนายตั้ว  พุทธิขันธ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน และหมู่ที่ 10 มีนายเครื่อง  ทองหลาวง  เป็นผู้ใหญ่บ้านและเมื่อเกษียณอายุจึงรวมกันคืนจาก 2 หมู่  เป็นหมู่เดียวดังเดิมและมีผู้ใหญ่บ้านปกครองเรื่อยมา ดังนี้

                1.นายแก้ว  จันทะคูณ  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2482 – พ.ศ.2508

                2.นายบุญหนา    เนืองศรี  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 – พ.ศ.2512

                3.นายพุทธา   พันธ์สุข   ตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 – พ.ศ.2531

                4.นายบุญมี  พุทธิขันธ์   ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 – พ.ศ.2536

                5.นายลี   วงษ์ชัย  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 – พ.ศ.2541

                6.นายจินดา  กุบแก้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 – พ.ศ.2546

                7.นายประยุทธ  จันทะคูณ  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 – พ.ศ.2556

                8.นางสมจิตร   สมชื่อ  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน

1.3  สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

                บ้านปอแดงส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีสภาพแวดล้อมดี มีป่าไม้อยู่เป็นกลุ่มๆ มีความอุดมสมบูรณ์จากห้วย หนอง คอลง บึง รอบหมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ทำการเกษตร รองลงมาคืออาชีพรับจ้างทั่วไป และค้าขาย ประชาชนมีความร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี ประกอบกับภูมิประเทศโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์ จึงไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการทำการเกษตรกรรม การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ทำให้ชาวบ้านอยู่แบบพอมีพอกิน ไม่เดือดร้อน  จึงมีคำขวัญของหมู่บ้านว่า  “ปอแดง แหล่งลำธาร ลูกหลานขุนนาวา ศึกษาวิชาเกษตร เขตทอเสื่อดี ประเพณีบุญกุ้มข้าว”

3

1.4  อาณาเขต

                ทิศเหนือ               จด     หมู่ที่   4    บ้านดอนผึ้ง

                ทิศใต้                   จด      หมู่ที่   –    ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยโสธร

                ทิศตะวันออก       จด      หมู่ที่   1  บ้านบากเรือ

                ทิศตะวันตก          จด      หมู่ที่   –   ลำห้วยกุดกุง

                1.5  ประชากรของหมู่บ้าน

                ประชากรทั้งสิ้น

 586 คน   แยกเป็นชาย  283  คน  เป็นหญิง 303  คน  จำนวน    176  ครัวเรือน

                1.6  อาชีพหลัก      ทำการเกษตรกรรม

                       อาชีพเสริม      ค้าขาย  และรับจ้างทั่วไป                                                          

                1.7  สถานที่สำคัญของหมู่บ้าน

วัด                                                                           2                              แห่ง

โรงเรียน                                                                1                              แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล               1                       แห่ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  1                            แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                            1                         แห่ง

  1. ข้อมูลการคมนาคม / สาธารณูปโภค

                2.1  การเดินทางเข้าหมู่บ้าน  ได้ 3  ทางเลือก  คือ

            1.  เดินทางโดย รถโดยสาร

            2.  เดินทางโดย รถยนต์  รถจักรยานยนต์

            3.  เดินทางโดย  การเดิน

สาธารณูปโภค  

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ    2    แห่ง 

มีน้ำประปาใช้จำนวน     215   ครัวเรือน

  • แหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำบนดินจำนวน    5   แห่ง     คือ ห้วยกุดเบ็น ,กุดบ้าน ,กุดกง ,กุดจอก  และกุดเกลี้ยง

                        บ่อน้ำตื้น    65   แห่ง

                        บ่อน้ำบาดาล    2   แห่ง

  1. ข้อมูลการเมือง / การบริหาร

                3.1  ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อนางสมจิตร   สมชื่อ      บ้านเลขที่   1  โทรศัพท์ 080-7351695

4

                3.2  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ  ชื่อนายฉัตร   ภูลายเลียบ  บ้านเลขที่   74

โทรศัพท์ 080-1933391

                       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  ชื่อนางนงลักษณ์  คำนึงผล บ้านเลขที่ 125 โทรศัพท์ 087-5640130

                       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  ชื่อนายวิชัย  สมชื่อ  บ้านเลขที่  36  โทรศัพท์ ………………………….

                3.3  สมาชิก  อบต.ชื่อนายประยุทธ   จันทะคูณ  บ้านเลขที่ 20 โทรศัพท์  081-1864680

       สมาชิก  อบต.ชื่อนายสมอญ   สมสิน บ้านเลขที่   30  โทรศัพท์ …………………………………………

3.4  อาสาพัฒนาชุมชน  ชื่อนายอุ๊ด   กองอินทร์ บ้านเลขที่  28  โทรศัพท์ …………………………………..      

อาสาพัฒนาชุมชน  ชื่อนายสุนัน  พิมพะธรรม บ้านเลขที่  210 โทรศัพท์ …………………………….      

       อาสาพัฒนาชุมชน  ชื่อนายอุธาน   กลางนา บ้านเลขที่ ………… โทรศัพท์ …………………………….     

3.5  อสม.ชื่อนางอะลอน  โสทะรักษ์  บ้านเลขที่  4  โทรศัพท์ ………………………………………………..            

       อสม.ชื่อนางสาวพรวลัย  สมชื่อ บ้านเลขที่……….. โทรศัพท์ ……………………………………………. 

       อสม.ชื่อนางอลอน   สมสิน  บ้านเลขที่   30  โทรศัพท์ …………………………………………………….

       อสม.ชื่อนายอุดม  คำเวบุญ  บ้านเลขที่……….. โทรศัพท์ ………………………………………………….. 

  1. ข้อมูลกลุ่ม / องค์กรชุมชน

                4.1  กองทุนหมู่บ้าน  มีเงินทุน…………………….-…………………… บาท  ตั้งเมื่อ  ปี ………………………. โดย นายจินดา   กุบแก้ว   ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น   150   คน  

                4.2  กลุ่มออมทรัพย์  เพื่อการผลิตบ้านปอแดง   ตั้งเมื่อ ปี 2542  โดย นางคำปุ่น  กลางนา

เป็นประธานปัจจุบันมีสมาชิก  จำนวน  164  คน  เงินทุน   250,000   บาท

                4.3  กลุ่มอาชีพ กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก  ตั้งเมื่อ ปี 2558 โดยนางสาวพัฐสุดา  ทองหลาง

เป็นประธาน ปัจจุบัน มีสมาชิกจำนวน 20 คน มีเงินทุน ………….-…………..บาท    ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มคือ

ตะกร้าพลาสติก

4.4  กลุ่มอาชีพ……………………………………………..  ตั้งเมื่อ ปี ………………. โดย …………………………..เป็นประธาน ปัจจุบัน มีสมาชิกจำนวน……….. คน มีเงินทุน ……………………….บาท  ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มคือ……………………………………………………………………………..

4.5  กลุ่มอาชีพ……………………………………………..  ตั้งเมื่อ ปี ………………. โดย …………………………..เป็นประธาน ปัจจุบัน มีสมาชิกจำนวน……….. คน มีเงินทุน ……………………….บาท  ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มคือ……………………..………………………………………………………

  • คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน
  • คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน มีสมาชิก 215  ครัวเรือน  เงินหมุนเวียน ……….-………..  บาท
  1. แหล่งเงินทุนในชุมชน

                5.1  ชื่อกองทุนหมู่บ้านปอแดง หมู่ที่ 2  ประธานชื่อ นายจินดา   กุบแก้ว

งนานมาแล้