เลือกหน้า

 

บ้านนาสะไมย์  หมู่ที่  13   ตำบล  นาสะไมย์

อำเภอเมืองยโสธร   จังหวัดยโสธร

 

– ปีที่ได้รับงบประมาณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี  2560

– ได้รับงบประมาณด้านเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งอื่นๆ  –   ปีที่ได้รับ    –    จำนวนเงิน   –   บาท

– กิจกรรมที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ คือ 1. แกะสลักไม้  2. จักสานไม้ไผ่  3. ผลิตภัณฑ์ทองเหลือง
       4. เกวียนจำลองโบราญ

ชื่อ – สกุล ผู้ใหญ่บ้าน   นายวุฒิ  พันดวง  อายุ  48  ปี  หมายเลขโทรศัพท์  097 – 3407151

ดำรงตำแหน่งเมื่อ  25 กรกฎาคม 2555  รวม  8  ปี

ID Line –  Facebook หมู่บ้านนาสะไมย์

 

หลักคิดประจำใจในการทำงาน (หลักคิด เช่น คำคม คำขวัญ ข้อคิดการทำงาน พอสังเขป) คือ

คำขวัญ                  

          นาสะไมย์  กระติบข้าวใหญ่  ลายไม้แกะสลักลือชื่อ  ฝีมือเยี่ยมช่างหล่อ      

ขอขิกเสียงดี ที่ระลึกเกวียนงาม  เลิศล้ำแผ่นดินธรรม  แผ่นดินทอง

 

  • มีความหมายว่าอย่างไร

บ้านนาสะไมย์มีภูมิปัญญาที่โดดเด่นสร้างรายได้ให้ชุมชน คือ กระติ๊บข้าวสวยงามมีช่างแกะสลักไม้สวยงามชดช้อย  การทำเครื่องทองเหลือง  การทำหมอนขิด  การทำเกวียนจำลองจากไม้มงคลบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านนาสะไมย์ สร้างรายได้ให้คนในชุมชนให้ควบคู่กับพุทธศาสนาจึงเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

  • การได้รับรางวัลดีเด่น มีผลงานที่ภูมิใจ เป็นแบบอย่าง อยากเผยแพร่ของหมู่บ้าน คืออะไร

เป็นหมู่บ้าน otop  นวัตวิถี

มีวิธีการอย่างไร จึงสำเร็จ (เรียงตามลำดับจากเริ่มจนสำเร็จ)  
          1. ค้นหาความโดดเด่นของชุมชน swot ชุมชน

  1. ศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การจัดทำองค์ความรู้เพื่อให้คนอื่นหรือคนรุ่นหลังได้เรียนรู้

          3..ความสามัคคีในชุมชนร่วมแรงร่วมใจและชุมชนต้องพร้อมพัฒนาตนเอง

          4.มีการทำงานบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในชุมชนและนอกชุมชน

          5.น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน