เลือกหน้า

 

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (บ้านพี่)  บ้านนาดี  หมู่ที่ 3  ตำบลโคกนาโก  อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร 

  

1.ข้อมูลทั่วไป

 บ้านนาดี ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร พื้นที่ทั้งหมด 2,419 ไร่ เป็นที่ราบสูง ลักษณะดิน เป็นดินร่วนปนทราย อาศัยน้ำฝนในการทำนาทำการเกษตร ในฤดูแล้งจะแห้งแล้งมาก มีลำเซบายไหลผ่าน

   เมื่อปี พ.ศ. 2426 ประชากรชาวบ้านเชียงเพ็งกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาทำกินที่โนนค้อและรวมกลุ่มกันจัดตั้งหมู่บ้านขึ้น ใช่ชื่อว่าบ้านโนนค้อ ต่อมาสถานที่ตั้งหมู่บ้านคับแคบไม่พอสามารถขยายได้และยังใกล้กับลำเซบายเกินไป พอถึงฤดูน้ำหลากน้ำจะท่วมหมู่บ้านเป็นประจำ  เมื่อปี พ.ศ. 2452 นายเปิ่ม ไม่ทราบนามสกุล ได้ชวนเพื่อนบ้านขณะนั้น ได้อพยพมาตั้งที่ในปัจจุบัน ต่อมาได้มีประชากร จากบ้านคำพระ อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี(ปัจจุบันบ้านคำพระ อ.หัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ) บ้านศรีฐานบ้านเตาไห อำเภอลุมพุก บ้านกู่จาน บ้านเหล่าไฮ บ้านดงเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบัน บ้านศรีฐาน บ้านเตาไห อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร) และมาจากจังหวัดอุบลราชธานี(ปัจจุบัน บ้านศรีฐาน บ้านเตาไห อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร)และมาจาก จังหวัดศรีสะเกษ เห็นว่าที่ทำกินมีความอุดมสมบูรณ์ และมีญาติมาอยู่ก่อนแล้ว จึงได้อพยพ ติดตามมา ผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นายกาก ชาญเจริญ

 

อาณาเขตติดต่อ

 ทิศเหนือ  จรด  ห้วยทรพี และบ้านโคกนาโก หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกนาโก

 ทิศใต้    จรด  ตำบลเชียงเพ็ง

 ทิศตะวันออก  จรด  ลำเซบาย

 ทิศตะวันตก  จรด  บ้านใหม่สามัคคีธรรม

  พื้นที่หมู่บ้านรวมทั้งสิ้น  2,419    ไร่ 

 พื้นที่ทำการเกษตร  2,269     ไร่

 พื้นที่ตั้งหมู่บ้าน         150     ไร่

 วัดพุทธ  1 แห่ง  มีพื้นที่      4  ไร่  มีพระจำพรรษา  2  รูป

โรงเรียนประถมศึกษา  1        แห่ง

ป่าชุมชน  1        แห่ง  มีพื้นที่     95  ไร่

 

 จำนวนครัวเรือนประชากร/ประชากรของหมู่บ้าน

   ตามข้อมูล จปฐ.ปี ๒๕62 มีจำนวน  ๑75  ครัวเรือน

     จำนวนประชากร  ชาย   266  คน

     หญิง  298  คน  

     รวม  564  คน

 ผลการสำรวจข้อมูล กชช.2 ค ปี 2562 บ้านนาดี  เป็นหมู่บ้านพัฒนาอันดับ 3

 ตามสภาพปัญหา 3 ข้อ ดังนี้

1. การเข้าถึงแหล่งทุน

2.การรวมกลุ่มของประชาชน

3.ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน

การคมนาคม

    การเดินทางจากที่ว่าการอำเภอป่าติ้วมายังบ้านนาดี หมู่ 3 ตำบลโคกนาโก เดินทางมาทางด้านทิศตะวันออกของอำเภอถึงหมู่บ้านหนองแสง ระยะทาง 3 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเดินทางมาตามเส้นทางหลวงชนบท หมายเลข 3003 อีกประมาณ 4 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านนาดีระยะทาง 2 กิโลเมตร ถึงหมู่บ้านนาดี รวมเป็นระยะทาง ทั้งสิ้น 9 กิโลเมตร

 แหล่งน้ำ(แหล่งน้ำตามธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นในหมู่บ้าน)

ประกอบด้วย   1.เซบายอยู่บริเวณทิศตะวันออกของหมู่บ้าน

                       2.ห้วยทรพี อยู่บริเวณทิศเหนือหมู่บ้าน

 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นในหมู่บ้าน ประกอบด้วย

   1) หนองหวายอยู่ บริเวณทิศตะวันออกหมู่บ้าน

   2) กุดเป่ง อยู่บริเวณทิศตะวันออกของหมู่บ้าน

   3) หนองบุงชี อยู่บริเวณทิศตะวันออกของหมู่บ้าน

   4) หนองหัวช้าง อยู่บริเวณทิศตะวันตกของหมู่บ้าน

   5) หนองกก อยู่บริเวณเหนือของหมู่บ้าน

    6) อ่างเก็บน้ำคำบักตู้ อยู่บริเวณทิศใต้ของหมู่บ้าน

   7) หนองบุ่งใหญ่   อยู่บริเวณทิศใต้ของหมู่บ้าน

 ผู้นำหมู่บ้าน

 ผู้ใหญ่บ้าน   นายสมหมาย  มาสกุล  หมายเลขโทรศัพท์ 064-6909018

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายหล่อ   หมายมี      นางดวงจันทร์ คมกล้า    นายถวิล  คมกล้า (ผรส.)

สมาชิก อบต.        1.นายคำจันทร์  นาคำ              2. นายเผชิญ  นามวงศ์

 แหล่งการศึกษาในชุมชน

       1) โรงเรียนประถมศึกษาบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)

       2) ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านนาดี

 กลุ่ม/องค์กรชุมชน

 1) กองทุนหมู่บ้าน     ประธานชื่อ  นายสมหมาย  มาสกุล

2) คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพส.ม)    ประธานชื่อ  นางสุดา    มะลาพันธ์

3) คณะกรรมการธนาคารขยะ  ประธานชื่อ  นายสมหมาย มาสกุล

4) กลุ่ม ร้านค้าชุมชน  ประธานชื่อ  นายสมหมาย  มาสกุล

5) กลุ่ม จักสาน  ประธานชื่อ  นายสมร  จอกน้อย

6) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะปลูกเห็ด    ประธานชื่อ  นางไพรวัลย์ ประเสริฐ

7) กลุ่ม ปลูกพริกสด  ประธานชื่อ  นายหล่อ  หมายมี

8) กลุ่มข้าวอินทรีย์

9) กลุ่มออมทรัพย์วันละบาท

10) กองทุนแม่ของแผ่นดิน

11) กลุ่มเลี้ยงไก่ชน

 

จารีตประเพณี/วัฒนธรรม/กิจกรรมชุมชน

 

ที่ กิจกรรม จัดระหว่างเดือน
1. ทำบุญขึ้นปีใหม่ มกราคม
2. ไหว้หลวงปู่ตาประจำหมู่บ้าน มีนาคม
3. ทำบุญกองข้าวเปลือก กุมภาพันธ์หรือมีนาคม
4. ทำบุญเข้าพรรษา กรกฎาคม
5 ทำบุญออกพรรษา ตุลาคม
6. ประเพณีลอยกระทง พฤศจิกายน

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพหลักทำนา

การประกอบอาชีพรองเพาะเห็ด ปลูกพริก  ถั่วลิสง มันสำปะหลัง อ้อย  จักสาน

จากข้อมูล จปฐ. 2562

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน   167,286.29  บาท/ครัวเรือน/ปี

รายได้เฉลี่ยต่อคน             51,906.21  บาท/คน/ปี

รายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน 126,370.86   บาท/ครัวเรือน/ปี

รายจ่ายเฉลี่ยต่อคน          39,210.82   บาท/คน/ปี