เลือกหน้า

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (บ้านน้อง)

บ้านท่าลาด  หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเพ็ง  อำเภอป่าติ้ว   จังหวัดยโสธร

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

แผนที่สังเขปของหมู่บ้าน

        

วิสัยทัศน์หมู่บ้าน บ้านท่าลาด หมู่ที่ 6 ต.เชียงเพ็ง

 “หมู่บ้านปลอดยาเสพติด  พึงพาตนเองตามของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บริหารหมู่บ้านให้เป็นเอกภาพ ภายใต้ประชาธิปไตย

 

คำขวัญบ้านท่าลาด หมู่ที่ 6 ต.เชียงเพ็ง

หมู่บ้านประชาธิปไตย  พระใหญ่ศักดิ์สิทธิ  แหล่งผลิดข้าวหอมมะลิ

 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.ประวัติหมู่บ้าน

ชาวบ้านท่าลาดได้อพยพมาจากบ้านกุดซวยตำบลคำพระอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญ มาตั้งถิ่นฐานซึ่งเป็นบ้านท่าลาดในปัจจุบันนี้ประมา พ.ศ. 2440  เหตุผลที่ได้ตั้งชื่อบ้านว่าบ้านท่าลาดเพราะ ว่าชาวบ้านกุดซวยได้เดินเทียวไปมาระหว่างที่ทำนากับหมู่บ้านกุดซวย และยังเดินผ่านท่าน้ำที่เป็นลำเซน้อยตอนล่าง คนเดินผ่านท่าน้ำเป็นประจำๆนวนมากจนว่างเปล่า จึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อหมู่บ้านท่าลาดมาจนถึงทุกวันนี้  ผู้นำในการตั้งถิ่นฐานบ้านท่าลาด  คือ นายพันธ์  โนราช ซึ่งได้อพยพมาจากบ้านกุดซวย และมีผู้อพยพติดตามมาด้วยประมาณ 10 ครอบครัวในตอนแรก  และเนื่องจากที่ตั้งของหมู่บ้านมีทำเลที่เหมาะสมในการทำ นา และมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ทั้งปี ต่อมาได้มีผู้อพยพตามมาอีกมากมายจึงได้มีการจัดหาผู้นำเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านประมาณปี พ.ศ.2457 ทางราชการได้ตราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ขึ้น บ้านท่าลาดจึง ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเขตปกครองหมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ไทรอำเภอลุมพุก(คำเขื่อนแก้ว)จังหวัดอุบลราชธานีและมีผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านปกครองหมู่บ้านตามลำดับดังต่อไปนี้

1.นายพันธ์      โนราช

2.นายนาค       หลักทองคำ

3.นายพา         เสียงใส

4.นายพันธ์       นักบุญ

5.นายผา          สายคำวงศ์

6.นายสุดใจ       คดเกี้ยว

7.นายกัน          เจริญ

8.นายสมฤทธิ์     โพธิ์ชัยเหลา  จนถึงปัจจุบัน

 

2.สภาพทางภูมิศาสตร์

บ้านท่าลาด หมู่ที่ 6  ตำบลเชียงเพ็ง  เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มดินเป็นลักษณะดินเหนียว ตั้งอยู่ติดกับลำเซน้อยตอนล่าง พื้นที่รอบๆหมู่บ้านเป็นป่าสาธารณะ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำการเกษตร และเลี้ยงสัตว์

 

3.อาณาเขต  บ้านท่าลาดมีพื้นที่ทั้งหมด 1,430  ไร่  (พื้นที่ทำการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าว 1,385 ไร่)

พื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัย   25  ไร่  พื้นที่สาธารณะ  20 ไร่  และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

      ทิศเหนือ        ติดต่อกับ  บ้านเซซ่ง  ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ทิศใต้          ติดต่อกับ  บ้านโนนตูม   ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  บ้านโคกชาด   ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  บ้านกุดสำโรง  ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

 

4.จำนวนประชากร

 ตามข้อมูล จปฐ.2562 จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น         75    ครัวเรือน

จำนวนประชากร            307    คน

แยกเป็น ชาย              163    คน

แยกเป็น หญิง            144    คน

 

5.ผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำท้องถิ่น ประกอบด้วย

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายประสาน โรจนคุณธรรม นายก อบต.เชียงเพ็ง
2 ส.ต.ท.วรทัศน์ ทองเฟื่อง ปลัด อบต. เชียงเพ็ง
3 นายพรเทพ รูปหล่อ กำนันตำบลเชียงเพ็ง
4 นายสัมฤทธิ์ โพธิ์ชัยเหลา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่าลาด หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเพ็ง
5 นางสาวมะลิจันทร์ เสียงใส ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
6 นายสาธร ปั้นทอง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน
7 นายวินัย กำลังสันต์ สมาชิก  อบต.
8 นายทองลา สายคำวงศ์ สมาชิก อบต.
9 นางหนูแก้ว กลมเกลียว ประธานกลุ่มทำขนม
10 นายสัมฤทธิ์ โพธิ์ชัยเหลา ประธานกลุ่มข้าวอินทรีย์
11 นางนภสร โนนตูม ประธานกลุ่มทอเสื่อกก
12 นางคำพลอย หลักทองคำ ประธานกลุ่มทำน้ำพริก
13 นางหนูแก้ว กลมเกลียว หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อน คกส.ต.เชียงเพ็ง
14 นางอำนวยพร นักบุญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลเชียงเพ็ง

 

  1. ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน

 

ลำดับที่        ชื่อ – นามสกุล            ตำแหน่ง หมายเหตุ
1. นายสัมฤทธิ์    โพธิ์ชัยเหลา ประธานกรรมการหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน
2. นายประสิทธิ์   เสียงใส รองประธาน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
3. นายพัฒนา      ประจงจิตร รองประธาน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
4. นายสุริยา   โพธิ์ไทร รองประธาน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
5. นายวินัย  กำลังสันต์ สมาชิก อบต.
6. นายทองลา  สายคำวงศ์ สมาชิก อบต.
7. นายไสว   กลมเกลียว หัวหน้ากลุ่มบ้าน
8. นายบุญล้วน   รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มบ้าน
9. นายสุดใส   คดเกี้ยว ผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายไพบูล   นักบุญ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

บ้านท่าลาดแบ่งการปกครองออกเป็น  4  คุ้ม ดังนี้

  1. คุ้มทุ่งรวงทองพัฒนา ประธานคุ้ม นายทองเขียน   โนนตูม
  2. คุ้มหรดีสร้างสรรค์ ประธานคุ้ม  นายบุญล้วน   รุ่งเรือง
  3. คุ้มพายัพร่วมใจ  ประธานคุ้ม  นายไสว   กลมเกลียว
  4. คุ้มอีสานอาคเนย์  ประธานคุ้ม  นายสุดใจ  คดเกี้ยว

 ปราชญ์ชาวบ้าน

นายอุ่น   ถมปัด           ปราชญ์ด้านศาสนาพุทธวิธี

นายถาวร   ถมปัด        ปราชญ์ด้านจักสานจำพวกเครื่องเรือนต่างๆ

นายมงคล   รุ่งเรือง        ปราชญ์ด้านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

นายศุภสุพจน์ นักบุญ      ปราชญ์ด้านข่าวสารข้อมูลและด้านการบริหารชุมชน

นายจันลี    ถมบัตร        ปราชญ์ด้านยาสมุนไพร

 

7.สถานที่สำคัญของหมู่บ้าน

1.วัดบ้านท่าลาด                          2.ศาลาประชาคม

3.พระพุทธรูปใหญ่ทุ่งตูม               4.โรงสีชุมชน

5.ดอนปู่ตา                                6.ฉางข้าวชุมชน

7.โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม         8.ฝายน้ำล้นลำเซน้อยตอนล่าง

 

8.ข้อมูลกลุ่ม/กองทุนในชุมชน

1.กองทุนหมู่บ้าน                        นายสมฤทธิ์  โพธิ์ชัยเหลา           ประธาน

2.กองทุนโครงการ กข.คจ.             นายสมฤทธิ์  โพธิ์ชัยเหลา           ประธาน

3.กองทุนขยะ                            นายสมฤทธิ์  โพธิ์ชัยเหลา           ประธาน

4.กลุ่มข้าวอินทรีย์                       นายสมฤทธิ์   โพธิ์ชัยเหลา          ประธานกลุ่ม

5.กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติ                นางทองพูน  เสียงใส                 ประธานกลุ่ม

6.กลุ่มทำขนม                           นางหนูแก้ว  กลมเกลียว             ประธานกลุ่ม

7.กลุ่มทอเสื่อกก                        นางนภสร  โนนตูม                   ประธานกลุ่ม

8.กลุ่มทำน้ำพริก                        นางคำพลอย  หลักทองคำ          ประธานกลุ่ม

9.กลุ่มแปรรูปถั่วลิสง                   นางหนูแก้ว  กลมเกลียว             ประธานกลุ่ม

10.กลุ่มสัมมาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่       นายวินัย  กำลังสันต์                 ประธานกลุ่ม

11.กลุ่มจักสาน                          นายสุดใจ  คดเกี้ยว                   ประธานกลุ่ม

 

9.การคมนาคม

บ้านท่าลาดอยู่ห่างจากอำเภอป่าติ้วประมาณ 14 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดยโสธรประมาณ 49 กิโลเมตรประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีความขยันขันแขงอดทนมีความกระตือรือร้น เป็นผู้มีความรักสงบ

10. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  เทศกาล  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

บ้านท่าลาด หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร  เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการขยะเป็นหมู่บ้านที่ได้เข้ารับการประเมินซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดยโสธร  ในกิจกรรมการประกวด“ชุมชนปลอดขยะ”(Zero Waste )ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ประชาชนในหมู่บ้านยังยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของหมู่บ้าน ซึ่งได้สืบทอดมาตั้งแต่สมัยปู่ย่า ตายาย และได้มีการทำกิจกรรมเป็นประจำทุกปี เช่น  ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ ประเพณีบุญข้าวจี่ บุญผเวส บุญบั้งไฟ บุญกฐิน บุญเบิกบ้าน เข้าพรรษา ออกพรรษา ลอยกระทง และหมู่บ้าน มีบุญประเพณีที่ถือปฏิบัติทุกปีเป็นงานบุญใหญ่ของหมู่บ้าน ได้แก่ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีลอยกระทง

 11.สภาพทางเศรษฐกิจ

ราษฎรในบ้านท่าลาด หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเพ็ง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา) รองลงมา ได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย การรวมกลุ่มประกอบอาชีพต่างๆ  ราษฎรส่วนใหญ่มีรายได้  64,107.49   บาท/คน/ปี  (ข้อมูล จปฐ.2562)

โครงการและกิจกรรมแผนงานสร้างการเรียนรู้และความสามารถในการจัดการของชุมช

1.รวบรวมและจัดทำข้อมูลหมู่บ้าน  เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน

2.จัดการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน 1 ครั้ง/เดือน เพื่อนำข้อมูลจากทางราชการแจ้งให้ประชาชนในชุมชนรับทราบและมีการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านทุกๆ 3 เดือน  เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

3.สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เช่น ต้นไม้ริมทางถนนรอบหมู่บ้าน

4.ส่งเสริมและปลูกฝังให้ความรู้แก่เยาวชน ในเรื่องการจัดทำบัญชี รายรับ – รายจ่าย ของตนเอง

5.อนุรักษ์และเผยแผ่ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ได้รับมาตรฐานและนำกลับมาใช้ในชุมชน

6.จัดศึกษาดูงาน “กลุ่มชุมชนที่ประสบความสำเร็จในด้านการเกษตร” และนำมาจัดทำศูนย์เรียนรู้ ครอบครัว/ชุมชน ต้นแบบของตนเอง

7.สร้างเสริมด้านสาธารณะสุขในการให้ความรู้  และฝึกอบรม สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

8.ฝึกอบรมอาชีพเสริม เช่น การนวดแผนไทย , การทำดอกไม้ประดิษฐ์ , ดอกไม้จันทน์ , เย็บเสื้อผ้า , สารพัดช่าง ฯลฯ

9.ให้ความรู้การทำประมงน้ำจืดอย่างครบวงจร ( อาหารปลา , เพาะพันธุ์ปลา , ยารักษา , การตลาด )

10.จัดตั้งศูนย์เรียนรู้แก่เยาวชน ด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ

11.จัดตั้งกลุ่ม ” ยุวเกษตร ” และทัศนะศึกษาดูงาน

12.ปลูกฝังเยาวชนไทยให้รู้รัก ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม

13.เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนภายใต้โครงการ ” พี่สอนน้อง ” / ” ปู่สอนหลาน “

14.ให้ความรู้ด้านการผลิตอาหารอย่างปลอดภัย แก่ผู้ประกอบการและคนในชุมชน

15.จัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาภายในครอบครัว”

16.จัดตั้งกลุ่ม ” สายใยชุมชน ” เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุ , ผู้ป่วย

17.ให้ความรู้แก่คนในชุมชนในการนำหลักปรัชญา ” เศรษฐกิจพอเพียง ” มาประยุกต์ใช้ในครัวเรือนโดยโครงการครอบครัวพอเพียงเลี้ยงตนเอง

18.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญของหมู่บ้านที่เป็นจุดเด่น

19.จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น  สัญญาการเงิน , กฎหมายเด็ก , เยาวชน

20.จัดทำมาตรการการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน

21.สร้างเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่น  เช่น  สงกรานต์ , ลอยกระทง , วันสำคัญทางศาสนา , วันเด็ก  เป็นต้น

ส่วนที่ 2 กิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ “อยู่เย็น เป็นสุข”

  1. กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านมีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

บ้านท่าลาดเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งได้มีกิจกรรมการส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

        1.1.การสร้างความมั่นคงทางอาหาร

บ้านท่าลาดมีการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในบริเวณบ้าน/สวนครัว มีส่งเสริมการเลี้ยงกบ /ปลาไก่ ฯลฯส่งเสริมให้มีการแปรรูปปลา เช่นปลาร้า/ปลาแดดเดียว เป็นต้น

      

     1.2.การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

บ้านท่าลาดมีการรณรงค์การจัดสุขลักษณะภายในบ้าน ให้สะอาด  ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะเปียก/ขยะแห้ง  เพื่อนำมาใช้เป็นปุ๋ย สำหรับต้นไม้

 

1.3.การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

บ้านท่าลาดมีการมีการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยการรณรงค์และกระตุ้นคนในชุมชนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยจิตอาสา ปรับปรุงถนนคู คลอง ร่วมกันทุกเดือน  มีการออกกำลังกาย ร่วมกัน   อย่างน้อย อาทิตย์ละ 3 ครั้ง

 

2. ด้านการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม

บ้านท่าลาดมีการรักษาความสะอาด มีระบบกลไก แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการรักษาความสะอาด   ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน หมู่บ้านมีกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด การพัฒนาภูมิทัศน์ในภาพรวมของชุมชน โดยการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับในชุมชน เพื่อความร่มรื่นและสวยงาม มีกิจกรรมหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน

 

3.ด้านการเรียนรู้

บ้านท่าลาดมีการจัดเวทีประชาคม  หมู่บ้านมีการจัดเวทีประชาคม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

    

มีการจัดสถานที่สำหรับเป็นศูนย์เรียนรู้และมีการใช้ประโยชน์ให้แก่คนในชุมชนและนอกชุมชน

   

หมู่บ้านมีกิจกรรมสืบทอด/ถ่ายทอดความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน

4. ด้านเศรษฐกิจชุมชน

     บ้านท่าลาดมีการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการออมเงินในกองทุนการเงินอื่นๆ

  

ด้านกลุ่มอาชีพบ้านท่าลาด มีการส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ ที่มีในชุมชน

บ้านท่าลาด ได้รับการส่งเสริมให้จัดทำบัญชีรายรับ –รายจ่าย ของครัวเรือน ซึ่งคนในชุมชนส่วนใหญ่มีการบันทึกบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง

  

มีการจัดสวัสดิการชุมชนให้คนในชุมชนอย่างทั่วถึง เช่น

  1. กลุ่มกองทุนขยะ

–  กรณีเสียชีวิต  ช่วยเหลืองานศพ รายละ 9,9๐๐ บาท
2. กองทุนหมู่บ้าน มีการจัดสวัสดิการ ดังนี้

– กรณีเสียชีวิต  ช่วยเหลืองานศพของสมาชิก รายละ 20,๐๐๐ บาท

5. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านท่าลาดมีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า ในชุมชน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชนในชุมชน

6.ด้านสุขภาพอนามัย

บ้านท่าลาดมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน การให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการดูแลสุขภาพอนามัย

 

7. ด้านการบริหารจัดการชุมชน

บ้านท่าลาดมีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการชุมชน การพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการป้องกันแก้ไขปัญหาที่ทำให้ชุมชนเกิดความเสี่ยงชุมชน  มีการจัดทำแผนชุมชน  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และสามารถนำกิจกรรมในแผนชุมชนไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

8. ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และสังคม

บ้านท่าลาดมีการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี   ความสามัคคี มีความเป็นประชาธิปไตย มีกิจกรรมรณรงค์ ลด  ละ  เลิก  อบายมุข และเป็นหมู่บ้านนำร่องในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

 9. ด้านการพัฒนาคน

บ้านท่าลาดมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช ) โดยผู้นำชุมชนได้มีการสมัครมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช ) เรียบร้อยแล้ว  ทั้งประเภทชุมชนผู้นำชุมชน  กลุ่มองค์กรชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน  และอาสาสมัครของหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนในทุกมิติ