เลือกหน้า

1. ข้อมูลทั่วไป

บ้านดงยาง ในอดีตเป็นป่าหนาทึบ มีพรรณไม้นานาชนิดอย่างอุดมสมบูรณ์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและธัญพืชนานาชนิด ที่สำคัญบริเวณแห่งนี้มีต้นยางเป็นป่ายางใหญ่ ซึ่งการอพยพครั้งแรกประมาณ  300 กว่าปีที่ผ่านมามีราษฎรอพยพมาตามลุ่มน้ำชี มาตั้งอยู่ในดอนสูงจากน้ำท่วมราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากอำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  และบ้านสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว ซึ่งแต่เดิมเป็นอาณาจักรเจนละ  เรียกว่าเมืองเตย เดินทางมาพบป่ายาง ซึ่งมีขนาดเท่ากับเก้าคนโอบ จึงกำหนดบริเวณนี้เป็นหมู่บ้านดงยาง และยังเป็นเส้นทางผ่านของคนจากอำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอเขื่องใน และเป็นเส้นทางตรวจราชการแผ่นดินของเจ้าเมืองจากดอนมดแดง หนองบัวลำภู และเมืองฟ้าหยาด จากการสอบถามผู้สูงอายุทราบว่าบ้านดงยางได้ก่อตั้งก่อนทุกหมู่บ้านในระแวกเดียวกันจึงคาดว่าอายุมากว่า 300 ปี เมื่อประมาณ 100 ปี ที่ผ่านมา ชาวบ้านประสบปัญหาโจรผู้ร้ายชุกชุมปล้นและขโมย วัว ควาย และฆ่าชำแหละเมื่อติดตามมาก็พบแต่กองขี้วัว ขี้ควาย จึงมีคนเรียกว่าบ้านยางขี้วัว ปัญหาจากโจรผู้ร้ายทำให้ประชาชนบางส่วนอพยพไปรวมกับบ้านดอนผึ้งและบางส่วนย้ายถิ่นฐานไปอยู่หนองบัวลำภูส่วนผู้ที่ไม่ย้ายออกจากหมู่บ้านก็ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนากับชาวบ้านดอนผึ้ง ทำให้วัดร้าง และเมื่อปัญหาโจรผู้ร้ายเบาบางลงชาวบ้านที่เคยย้ายไปอยู่ที่อื่นจึงกลับมาอยู่ที่เดิมของตน จึงเห็นได้ว่าที่ดินของชาวบ้านดอนผึ้งจึงปะปนอยู่กับชาวบ้านดงยาง ต่อมาทางราชการจึงได้จดทะเบียนเป็นบ้านดงยาง สมัยจองพล ป. พิบูลย์ สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีนายณรงค์   ทัชมาชรี เป็นนายอำเภอมหาชนะชัย แต่งตั้งนายบัว  ทองพรม เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก และมีการปกครองสืบต่อกันมาจนปัจจุบัน

                ระยะแรกนั้นผู้นำหมู่บ้าน เรียกว่าจ่าบ้าน  ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณายาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตย จึงมีการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านอย่างเป็นทางการจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งหมู่ที่ 11  บ้านดงยาง แยกมาจากหมู่ที่  5  เมื่อปีพ.ศ.2543  ซึ่งมีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้

                1.นายบัง  ทองพรม                                           ตำแหน่ง  จ่าบ้าน   เมื่อปี……………

                2.นายพรมมา  คำเวบุญ                                     ตำแหน่ง  จ่าบ้าน  เมื่อปี……………

                3.นายสิงห์  สายสุด                                            ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  เมื่อปี……………….

                4.นายฟูม  ลายเมฆ                                             ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  เมื่อปี……………….

5.นายวิง   ทองพรม                                           ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  เมื่อปี……………….

                6.นายชู     สมเพ็ง                                              ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  เมื่อปี……………….

7.นายวิรัตน์   คำเวบุญ                                       ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  เมื่อปี……………….

                8.นายแก้ว    สิงหรัตน์                                       ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  เมื่อปี……………….

9.นายประสิทธิ์   บุญคืน                                   ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  เมื่อปี 2540-2545

11.นายวิทูรย์   สายสุด                                       ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  เมื่อปี 2545-2550

                12.นายวิทูรย์  สายสุด                                         ตำแหน่ง  กำนัน          เมื่อปี 2550-2555

13.นายคำพอง   คำเวบุญ                                  ตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  เมื่อปี 2555-2556

                14.นายวิทูรย์    สายสุด                                      ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน  เมื่อปี 2556-ปัจจุบัน

 

3

1.3  สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน

                บ้านดงยาง  หมู่ที่ 5 ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่ม มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีพื้นที่ป่ายางใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์การคมนาคมก็สะดวก ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร (ทำนา) รับราชการ รองลงมาคืออาชีพรับจ้างทั่วไป  เลี้ยงสัตว์ และค้าขาย     

 1.4  อาณาเขต

                ทิศเหนือ               จด     หมู่ที่     –    บ้านโคกกลาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว

                ทิศใต้                   จด      หมู่ที่    7    บ้านโคกสะอาด  ตำบลบากเรือ  อำเภอมหาชนะชัย

                ทิศตะวันออก       จด      หมู่ที่     –   บ้านโนนเมืองน้อย ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว

                ทิศตะวันตก          จด      หมู่ที่     6   บ้านท่าช้าง   ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย

                                พื้นที่ทั้งหมด                                                        จำนวน                   2,228     ไร่          แยกเป็น

                                                พื้นที่ทำนา                                            จำนวน                   1,730     ไร่

                                                พื้นที่ป่า                                                 จำนวน                      179     ไร่          

                                                พื้นที่อยู่อาศัย                                        จำนวน                        48     ไร่

                                                พื้นที่สาธารณะประโยชน์                 จำนวน                      271     ไร่

                1.5  ประชากรของหมู่บ้าน

                ประชากรทั้งสิ้น  454 คน   แยกเป็นชาย  227  คน  เป็นหญิง  227  คน  จำนวน  104  ครัวเรือน

                1.6  อาชีพหลัก      ทำการเกษตรกรรม , รับราชการ

                       อาชีพเสริม      ค้าขาย  เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป    

                                รายได้เฉลี่ย  35,000 บาท / คน / ปี                                                  

                1.7  สถานที่สำคัญของหมู่บ้าน

วัด                                                                           1                              แห่ง

โรงเรียน                                                                1                              แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล               –                       แห่ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  1                            แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                            1                         แห่ง

ประปาหมู่บ้าน                                                    –                              แห่ง

ร้านค้าชุมชน                                                       1                              แห่ง

 

 

 

 

4

 

  1. ข้อมูลการคมนาคม / สาธารณูปโภค

                2.1  การเดินทางเข้าหมู่บ้าน  ได้  3  ทางเลือก  คือ

            1.  เดินทางโดย รถรับจ้าง

            2.  เดินทางโดย รถยนต์  รถจักรยานยนต์

            3.  เดินทางโดย  การเดิน

                            -ห่างจากอำเภอประมาณ  9  กิโลเมตร

                            -ห่างจากจังหวัดยโสธรประมาณ   33  กิโลเมตร

                            -ห่างจากโรงพยาบาลมหาชนะชัยประมาณ    9  กิโลเมตร

                            -ห่างจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประมาณ   2  กิโลเมตร

                            -ห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือประมาณ   3  กิโลเมตร           

   สาธารณูปโภค  

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ    –    แห่ง 

มีน้ำประปาใช้จำนวน    99   ครัวเรือน

  • แหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำบนดินจำนวน    2   แห่ง     คือ  หนองหมาหมี , หนองมะแล

                        บ่อน้ำตื้น    –   แห่ง

                        บ่อน้ำบาดาล    –   แห่ง

  1. ข้อมูลการเมือง / การบริหาร

                3.1  ผู้ใหญ่บ้าน  ชื่อนายวิทูรย์  สายสุด   บ้านเลขที่………. โทรศัพท์…………………………………

                3.2  แพทย์ประจำตำบล  ชื่อนายทวี   ลีทหาร บ้านเลขที่………….โทรศัพท์ ……………………………….

                       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  ชื่อนายนิยม  สิงหรัตน์ บ้านเลขที่………โทรศัพท์…………………….

                       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง  ชื่อนางจรูญ  วงษ์ชมภู บ้านเลขที่…….โทรศัพท์……………………

                3.3  สมาชิก  อบต.ชื่อนายสุดสาคร   ยวนใจ  บ้านเลขที่……….โทรศัพท์……………………………………….  

       สมาชิก  อบต.ชื่อนายอดุลย์   ทองโคตร บ้านเลขที่…………โทรศัพท์……………………………..

3.4  อาสาพัฒนาชุมชน  ชื่อ………………………………บ้านเลขที่………..โทรศัพท์…………………………….      

 

 

 

 

         5

3.5  อสม.ชื่อนายจันลา     เหล็กกล้า บ้านเลขที่……………โทรศัพท์…………………………………………….. 

อสม.ชื่อนายจันลา     เหล็กกล้า บ้านเลขที่……………โทรศัพท์…………………………………………….. 

อสม.ชื่อนายจันลา     เหล็กกล้า บ้านเลขที่……………โทรศัพท์…………………………………………….. 

อสม.ชื่อนายจันลา     เหล็กกล้า บ้านเลขที่……………โทรศัพท์…………………………………………….. 

อสม.ชื่อนายจันลา     เหล็กกล้า บ้านเลขที่……………โทรศัพท์…………………………………………….. 

อสม.ชื่อนายจันลา     เหล็กกล้า บ้านเลขที่……………โทรศัพท์……………………………………………..

อสม.ชื่อนายจันลา     เหล็กกล้า บ้านเลขที่……………โทรศัพท์…………………………………………….. 

อสม.ชื่อนายจันลา     เหล็กกล้า บ้านเลขที่……………โทรศัพท์…………………………………………….. 

อสม.ชื่อนายจันลา     เหล็กกล้า บ้านเลขที่……………โทรศัพท์…………………………………………….. 

  1. ข้อมูลกลุ่ม / องค์กรชุมชน

                4.1  กองทุนหมู่บ้าน  มีเงินทุน   2,589,000  บาท  ตั้งเมื่อ  ปี ………… โดย …………………………………ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น ……….. คน  

                4.2  กลุ่มออมทรัพย์  เพื่อการผลิต   ตั้งเมื่อ ปี………………..  โดย…………………………………………………

เป็นประธานปัจจุบันมีสมาชิก  จำนวน……………. คน  เงินทุน  400,000   บาท

                4.3  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มอนุรักษ์ไผ่งาม   ตั้งเมื่อ ปี ………….โดย……………………………………………………….

เป็นประธาน ปัจจุบัน มีสมาชิกจำนวน…………คน มีเงินทุน  68,000   บาท    

4.4 กลุ่มกองทุน   กองทุนแม่ของแผ่นดิน  ตั้งเมื่อปีพ.ศ…………………โดย ……………………………………

เป็นประธาน ปัจจุบัน มีสมาชิกจำนวน…………….คน มีเงินทุน   189,900   บาท 

                4.5 กองทุน กข.คจ.   ตั้งเมื่อปี………………….โดย…………………………………………………………………….

เป็นประธาน ปัจจุบัน  มีสมาชิกจำนวน……………..คน มีเงินทุน   280,000  บาท

               4.6 กลุ่มอาชีพ  กลุ่มแปรรูปอาหาร   ตั้งเมื่อปี………………….โดย……………………………………………..

เป็นประธาน ปัจจุบัน  มีสมาชิกจำนวน……………..คน มีเงินทุน   50,000  บาท

4.7 กลุ่มอาชีพ  กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ   ตั้งเมื่อปี………………….โดย……………………………………………….

เป็นประธาน ปัจจุบัน  มีสมาชิกจำนวน……………..คน มีเงินทุน   55,000  บาท

4.8 กลุ่มอาชีพ  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร   ตั้งเมื่อปี………………….โดย…………………………………………….

เป็นประธาน ปัจจุบัน  มีสมาชิกจำนวน……………..คน มีเงินทุน  87,000  บาท

4.9 กลุ่มอาชีพ  กลุ่มโรงสีข้าว   ตั้งเมื่อปี………………….โดย……………………………………………….

เป็นประธาน ปัจจุบัน  มีสมาชิกจำนวน……………..คน มีเงินทุน   40,000  บาท

4.10 กลุ่มอาชีพ  ศูนย์สาธิตการตลาด   ตั้งเมื่อปี………………….โดย……………………………………………….

เป็นประธาน ปัจจุบัน  มีสมาชิกจำนวน……………..คน มีเงินทุน   315,000  บาท

4.11 กลุ่มอาชีพ  ธนาคารข้าวหมู่บ้าน   ตั้งเมื่อปี………………..โดย……………………………………………….

เป็นประธาน ปัจจุบัน  มีสมาชิกจำนวน……………..คน มีเงินทุน   300,000  บาท

 

.