เลือกหน้า

บ้านคำครตา หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอทรายมูล ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 12 กิโลเมตร

                  บ้านคำครตา ก่อตั้งมาประมาณ 200 ปี ซึ่งเดิมบริเวณใกล้หมู่บ้านเป็นเขตป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำซับ (น้ำคำ) มีน้ำตลอดปี ตั้งอยู่ระหว่างบ้านดงมะไผ และบ้านโพนงอย ตำบลขั้นใดใหญ่ อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี นางคำซึ่งเป็นชาวบ้านโพนงอย ได้นำควยมาเลี้ยงและได้ชักชวนเพื่อนมาด้วย ทุกครั้งที่ยายคำนำควยมาเลี้ยงยายคำมักจะห่อข้าวคอนใส่บ่ามาด้วย และเก็บของป่าใส่ตะกร้ากลับบ้านเสมอ ต่อมายายคำเป็นว่าเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์    และเป็นทำเลที่เหมาะที่จะสร้างบ้านเรือน จึงชักชวนเพื่อน ๆ มาจำนวน 3 ครัวเรือน ชาวบ้านเรียกกันว่าบ้านยายคำคอนกะต่า และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อให้ไพเราะขึ้น ว่า “บ้านคำครตา” จนทุกวันนี้

ปัจจุบัน พื้นหมู่บ้านล้อมรอบด้วยป่ายางพาราและนาข้าว  มีพื้นที่ทั้งหมด  1,442  ไร่ แยกเป็น

                           พื้นที่ทำการเกษตร          1,157  ไร่

         พื้นที่อาศัย                     67      ไร่

   พื้นที่ป่าไม้สาธารณะ           202    ไร่ 

   พื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติ        16     ไร่           

ทิศเหนือ             จรด   บ้านดงมะไฟ

ทิศใต้                 จรด   บ้านโคกดำเนิน

ทิศตะวันออก       จรด   บ้านคำแขนศอก

ทิศตะวันตก         จรด    บ้านคำครตา หมู่ที่ 9

ประชากรทั้งสิ้น                 515      คน

แยกเป็น   ชาย            250      คน

                  หญิง            265      คน

อาชีพหลัก  เกษตรกรรม    อาชีพเสริม   เลี้ยงสัตว์   ค้าขาย   รับจ้าง

พืชที่ปลูกมาก ได้แก่ (เรียงตามลำดับ) ข้าว  มันสำปะหลัง   ยางพารา มันสำปะหลัง  พืชผักสวนครัว

สัตว์ที่เลี้ยงมาก ได้แก่(เรียงตามลำดับ)  โค   กระบือ   ไก่   เป็ด   ปลา

แหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร   ตลาดอำเภอทรายมูล   ตลาดจังหวัดยโสธร

และจำหน่ายภายในหมู่บ้าน  ชุมชน