เลือกหน้า
 ประวัติความเป็นมาตำบลกู่จาน

เมื่อประมาณ 200 ปี ก่อนมาแล้ว หลวงชา ภักดีครพรรคพวกอพยพมาตั้งหมู่ บ้านขึ้น

ชื่อหมู่บ้านว่า ไผชี้อุง อยู่ได้ไม่นานลวงชาภักดีเ็นว่าไม่เหมาะสมจึงอพยพไปเรื่อยจนมาถึงหนองสระหมู แต่

ก็ยังเห็นว่าไม่เหมาะ จึงได้ย้ายอีกมาพบองค์พระธาตุ หลวงชา ภักดี จึงเห็นว่าเป็นทําเลที่เหมาะเป็น

หมู่บ้าน เพราะมีโบราณวัตถุมากมายอยู่ รอบๆ บริเวณองค์พระธาตุทั้งนี้ตามคําบอกเล่านั้นเป็นต้น  หลวงชา ภักดี

ตระกูลของบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งบ้านกู่จาน โดยใช้องค์พระธาตุเป็นที่ตั้งของวัด และเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน

เพื่อความเจริญก้าวหน้าของหมู่บ้านและมีผู้อาศัยจึงได้มีการตั้งผู้ใหญ่ โดยหลวงประชุมได้รับการยกย่องให้

เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านกู่จาน ซึ่งการปกครองในสมัยนั้นเป็นการปกครองแบบพี่ แบบน้อง จนมาถึงสมัย

ของผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2 คือท่านไชยกุมาร จึงยกระดับหมู่บ้านเป็นตำบลของกู่จาน  ในสมัยนั้นตําบลกู่จานได้

มีเขตการปกครองมากถึง  80 หมู่บ้าน และกํานันคนแรกของตําบลกู่จาน นั้นคือเฒ่าตาแล้งแหว่น และมีกำนัน

ประจําตําบลจนถึงปัจจุบันรวมเป็นจํานวน 16 ท่าน โดยปัจจุบันผู้ดํารงตําแหน่งกํานันตําบลกู่จาน คือนายชุมพล 

พอกพูน  เป็นกํานันตําบล  คนที่ 16

 

 


  

1.1  ลักษณะที่ตั้ง  
       ตำบลกู่จานตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของอำเภอคำเขื่อนแก้ว ห่างจากอำเภอประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดยโสธร ประมาณ 35 กิโลเมตร ทำเลที่ตั้งดี มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์  มีป่าโปร่งสลับขนาบด้วยลำน้ำธรรมชาติ คือลำห้วยเขมร และลำห้วยโพง ลำเซบาย และหนองน้ำธรรมชาติสลับที่รา
บลุ่ม เหมาะที่จะตั้งบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย และทำการเกษตร การทำประมงน้ำจืด เป็นต้น 

 1.2  เนื้อที่  
     องค์การบริหารส่วนตำบลกู่จาน มีพื้นที่ทั้งสินประมาณ 54 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 33.750 ไร่ 
  –  พื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ 16,462 ไร่

 1.3  อาณาเขต  
  –  ทิศตะวันออก จดตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
  –  ทิศเหนือ จดตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 
  –  ทิศตะวันตก จดตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
  –  ทิศใต้ จดตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

 1.4  ลักษณะภูมิประเทศ
            ตำบลกู่จานมีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบทุ่งนาสลับป่าโปร่ง สภาพดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ ฤดูแล้งอากาศร้อนจัด แหล่งน้ำธรรมชาติไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปี ดินถูกน้ำเซาะล้างหน้าดิน และดินเสื่อมคุณภาพ ประชากรร้อยละ 99.05 ประกอบอาชีพทำนา มีการอพยพแรงงานไปทำงานต่างถิ่น

 1.5  ภูมิอากาศ 
  ลักษณะทางภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ 
  –  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
  –  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ มิถุนายน – กันยายน
  –  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม – มกราคม
1.6  การปกครอง
ตำบลกู่จานมีหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน
          หมู่ที่  1  บ้านกู่จาน
          หมู่ที่  2  บ้านกู่จาน
          หมู่ที่  3  บ้านสมบูรณ์พัฒนา
          หมู่ที่  4  บ้านหนองกบ
          หมู่ที่  5  บ้านงิ้ว
          หมู่ที่  6  บ้านนาเวียง
          หมู่ที่  7  บ้านคำศิริ
          หมู่ที่  8  บ้านหนองกบ
          หมู่ที่  9  บ้านโคกโก่ย
          หมู่  10  บ้านหนองเสียว
          หมู่  11  บ้านนาเวียง
          หมู่  12   บ้านชัยมงคล
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้ง 12 หมู่บ้าน ได้แก่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12