เลือกหน้า

ชื่อองค์ความรู้     การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
ผู้จัดทำ              สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทยเจริญ          

สถานที่               บ้านโนนบ้านใหม่ หมู่ที่ 8  ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร

                   “…เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะ การพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวัง อย่างยิ่ง ในการนำวิชาการ ต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจ ในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความ รอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อ การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอก ได้เป็นอย่างดี

                   บ้านโนนบ้านใหม่  เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาก่อนแล้ว และในการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทยเจริญ คัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

                   วิถีชีวิตของบ้านโนนบ้านใหม่ นั้นก็ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว โดยการลดรายจ่าย เช่น การปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน , การเพิ่มรายได้ เช่น การมีอาชีพเสริมต่าง ๆ, การออม เช่น การมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต , การเรียนรู้โดยการเรียนรู้จากคนในชุมชนและภายนอกชุมชน , เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติโดยการปลูกต้นไม้ในสวน,หัวไร่ปลายนาและป่าชุมชน มีการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมของชุมชน และการช่วยเหลือของคนในชุมชนในด้านต่าง ๆ ให้สมาชิกมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

                   การขับเคลื่อนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนนบ้านใหม่นั้น  ใช้แบบประเมินตัวชี้วัด  6×2 (การเพิ่มรายรายได้ ลดรายจ่าย ประหยัด การเรียนรู้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเอื้ออารีย์)  และมีการคัดเลือกครัวเรือนที่ประสบความสำเร็จในแต่ละตัวชี้วัด การประเมินตัวชี้วัดกระทรวงมหาดไทย 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด และการประเมินความสุขมวลรวมของชุมชน (GVH) ซึ่งบ้านกาเกาะ นั้นมีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ คือ
                   แหล่งเรียนรู้ด้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด   คือ  นายปรารถนา  กุณรักษ์
                   กลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์       คือ  นายสุทัด  สิงห์โยค
                   กลุ่มโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์      คือ  นายสุทัด  สิงห์โยค

บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) 
                   1)  จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ
                   2)  กำหนดเครื่องมือในการทำงาน
                   3)  จัดเวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน
                   4)  การจัดทำบัญชีรายรับ- รายจ่ายของครัวเรือน
                   5)  วิเคราะห์-สังเคราะห์ข้อมูลบัญชีครัวเรือน  ประจำเดือน
                   6)  การขับเคลื่อนกิจกรรม 6×2 (การเพิ่มรายรายได้ ลดรายจ่าย ประหยัด การเรียนรู้

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเอื้ออารีย์)
                   1)  ดำเนินกิจกรรมแก้ปัญหาตามข้อมูลบัญชีครัวเรือน และการส่งเสริมอาชีพตามทางเลือก
                   2)  เวทีสรุปบทเรียน
                   3)  ติดตามสนับสนุนและประเมินผล

แก่นความรู้ (Core Competencies)
                1)  ศึกษาปัญหา รับทราบข้อมูล
                2)  ปรึกษาหารือ
                3)  หาข้อยุติ
                4)  ชี้แจงการดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้รับทราบ
                5)  สร้างความพึงพอใจ
                6)  งานสัมฤทธิ์ผล

กลยุทธ์ในการทำงาน
ศึกษาปัญหา รับทราบข้อมูล
                    ก่อนการดำเนินการ ต้องเตรียมข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช. 2 ค บัญชีรายรับ รายจ่าย หนี้สิน เงินออม ค้นหาศักยภาพของหมู่บ้าน เพื่อนำเสนอข้อมูลภาพรวมของหมู่บ้านที่น่าสนใจ ในการเปิดเวทีประชาคม เพื่อสร้างความตระหนัก พร้อมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง ปัญหาความเป็นอยู่ของแต่ละครัวเรือน การรับทราบข้อมูลในทุก ๆ ด้านเพื่อการเตรียมการในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นอย่างยิ่ง หากมีข้อมูลมาก รู้จักคนมาก รู้จักวัฒนธรรม วิถีชีวิตเข้าใจสภาพของชุมชนอย่างชัดเจน การตัดสินใจเพื่อกระทำการใด ๆ ย่อมถูกต้องและเกิดการยอมรับ ไม่มีอุปสรรคในการทำงาน

การศึกษาปัญหา  ด้วยการรับข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งข้อมูล นำข้อมูลมาวิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไขโดยการ
                   1)  ประชุมแกนนำในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                    2)  จัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีตัวขับเคลื่อน 6×2 (การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ประหยัด การเรียนรู้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเอื้ออารีย์)
                   3)  จัดทำสมุดบัญชีครัวเรือนให้ครบทุกครัวเรือน โดยคณะกรรมการหมู่บ้านให้งบประมาณในการจัดทำเอกสาร

การปรึกษาหารือ
                   นำข้อมูลที่ได้มาหาทางออกด้วย ร่วมกันปรึกษาหารือกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข และหาข้อยุติของปัญหา เป็นการสร้างความเข้าใจและยอมรับในสภาพปัญหาร่วมกัน ตัดสินใจเลือกแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อตัดปัญหาในขณะปฏิบัติงาน โดยผู้มีส่วนในการสนับสนุน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต.

หาข้อยุติ
                   เป้าหมายความสำเร็จของงาน คือ ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน ครัวเรือน  หน่วยงานภาคีพัฒนาเกิดการยอมรับในแนวทางของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ชี้แจงการดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้รับทราบ  เมื่อมีการประชุมชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เกิดการยอมรับ และตัดสินใจที่เข้าร่วมในการจัดทำแผนแก้ปัญหาความยากจน ด้วยความสมัครใจ ทำให้ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

สร้างความพึงพอใจ
                   สร้างความพอใจด้วยการเสนอทางออกที่สร้างความหวังที่เกิดขึ้นจริง และทางออกที่สามารถปฏิบัติได้ ทำให้ชุมชนเกิดการยอมรับ และมีการวางแผนในการแก้ปัญหาความยากจนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

งานสัมฤทธิ์ผล
                   สร้างการมีส่วนร่วม ในการคิด ตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน ทำให้ครัวเรือนมีการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน เป็นความสำเร็จและภาคภูมิใจในการทำงานแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน

กฎระเบียบ/แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
                   –  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                   –  แบบประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  อยู่เย็น เป็นสุขปี 2559   จำนวน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด
                   –  ตัวชี้วัด  6×2  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านโนนบ้านใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลคำไผ่  อำเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร