เลือกหน้า

ชื่อเรื่อง    : การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

บ้านกู่จาน  หมู่ที่ 1,2  ตำบลกู่จาน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว   จังหวัดยโสธร

ผู้จัดทำ      สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร

*************************************************************************************

ส่วนที่ ๑ ขั้นตอนการดำเนินงาน

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีความเหตุผล รวมถึงจำเป็นที่ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัย ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่ง

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง กระบวนการจัดการพัฒนาประชาชน พัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนจให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นสังคม “อยู่เย็น เป็นสุข”ด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  มาเป็นแนวทางในดำเนินงานโดยเน้นรประชาชนเป็นศูนย์กลาง

บ้านกู่จาน  หมู่ที่ 1,2  ตำบลกู่จาน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว   ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๑ โดย มีขั้นตอนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง   ดังนี้

             ๑.๑ การวางแผนเตรียมความพร้อม

ดำเนินการประสานผู้นำหมู่บ้านเป้าหมาย แกนนำหมู่บ้าน ในการจัดเตรียมสถานที่ และให้ประชาชนในหมู่บ้านโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 1 คน เพื่อเข้าร่วมเวทีคัดเลือกครอบครัวพัฒนา

         ๒. จัดเวทีคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมาย

จัดเวทีคัดเลือกครอบครัวพัฒนา โดยพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ วัตถุประสงค์ของการคัดเลือกครอบครัวพัฒนาและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด คือ ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวมีคุณสมบัติและมีกิจกรรมสมควรเป็นแบบอย่างและสมัครใจเข้าร่วมโครงการสามารถขยายผลสู่ครอบครัวอื่นๆ ได้ ด้วยการจัดเป็นจุดเรียนรู้ของชุมชนต่อไป การคัดเลือกให้ผู้เข้าร่วมเวทีเสนอชื่อครอบครัวพัฒนา และสอบถามความสมัครใจของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ หากผู้ที่ถูกเสนอชื่อ  ไม่สมัครใจ ผู้เข้าร่วมเวทีต้องเสนอชื่อครอบครัวอื่นต่อไป จนได้ครบ ๓๐ ครัวเรือน

        ๓. การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจยอมรับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงแก่ครอบครัวพัฒนา โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจจากระดับอำเภอ แกนนำหมู่บ้าน หรือบุคคลที่เหมาะสมมีองค์ความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ วิธีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละขั้นตอน แนวทางการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน การวางแผนเตรียมการเรียนรู้ประสบการณ์ การพัฒนาวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ การประเมิน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด และการประเมินความสุขมวลรวม

         ๔. ศึกษาดูงาน

ครอบครัวพัฒนา ศึกษาดูงานประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ โดยมีประเด็น

แนวคิด วิธีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน

แนวคิด วิธีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาฐานเรียนรู้ และจุดเรียนรู้

–  และการส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวพัฒนาสรุปผลการเรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างครัวเรือน และวางแผนนำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน และประเมินผลการดำเนินงาน

           ๕. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

นำความรู้ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และขยายผลแก่ครัวเรือนอื่นๆ เช่น การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การจัดทำบัญชีครัวเรือน  การออม การแยกขยะ จิตอาสา การไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

*************************************************************************************

ส่วนที่ ๒  ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

          . ผลการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้านและชุมชน (GVH)

๒.๑.๑ ประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness : GVH)  ครั้งที่  ๑ หลังจากการประเมินผล ได้จัดทำแผนการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ และกำหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองให้กับสมาชิกกลุ่มเป้าหมาย

๒.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติของครอบครัวพัฒนาเป้าหมาย โดยกลุ่มสมาชิกได้รับพันธุ์ต้นไม้ในการส่งเสริมสนับสนุนตามแผนพัฒนาตนเองใน 3 แผนหลัก คือ

๑) กิจกรรมการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร

๒) กิจกรรมการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

๓) กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

๒.๑.๓ ประเมินความ “อยู่เย็น เป็นสุข” หรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) ครั้งที่ ๒ โดยหลังจากที่ดำเนินการกิจกรรมให้ความรู้ สนับสนุนวัสดุฝึกปฏิบัติให้กับ กลุ่มเป้าหมายแล้ว หลังจากนั้นประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเป้าหมายได้รับวัสดุสาธิต

*************************************************************************************

ส่วนที่ ๓ ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

๓.๑  ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

๑) กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจและตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้การพัฒนาหมู่บ้านสมดุลกับบริบทของชุมชน ทันต่อสภาวะเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกยุคปัจจุบัน สามารถน้อมนำหลักการ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้

๒) ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สามารถนำหลักคุณธรรม ด้านความสามัคคี  เพราะในการทำงานขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกทุกคน  ด้านความซื่อสัตย์ มีความสำคัญต่อการทำงานในหมู่บ้าน เช่น กองทุนชุมชนต่าง ๆ  เพราะหากขาดความซื่อสัตย์แล้วการบริหารงาน บริหารเงินจะไม่มีความโปร่งใส  ไม่ได้รับความเชื่อถือ ด้านเสียสละ การทำงานทุกอย่างจะประสบความสำเร็จได้ดี สมาชิกในหมู่บ้านต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน จึงจะประสบความสำเร็จ

๓) หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 แห่ง และมีจุดเรียนรู้ กิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๓ จุด สามารถเป็นแบบอย่างในการดำเนินกิจกรรมการดำรงชีวิตตามแนววิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครัวเรือนอื่นในหมู่บ้าน และนอกหมู่บ้าน

๔) นำชุมชนมีศักยภาพ มีภาวะผู้นำ  มีความเสียสละ  มีการบริหารจัดการหมู่บ้านที่ดี มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม มีความสามัคคี ในการเข้าร่วมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และขยายผลครัวเรือนต้นแบบให้ครอบคลุมทั่วทุกครัวเรือนในระดับหมู่บ้าน ผู้นำ/แกนนำ ได้รับโอกาสในการเข้ารับการเรียนรู้จากการฝึกอบรม ของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ประมง  เกษตร สามารถนำความรู้ที่ได้รับการต่อยอดและเผยแพร่แก่ประชาชนได้ และการสร้างความเป็นกันเองหรือสร้างความคุ้นเคย โดยเฉพาะผู้นำจะทำให้เกิดการยอมรับและนำไปสู่ความร่วมมือในการทำงาน

5) มีผลิตภัณฑ์ชุมชน  หลากหลายชนิด  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้ให้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น

6) มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่สำคัญ  ได้แก่ พระธาตุกู่จาน  มีงานบุญสมโภชน์ประจำปี  กู่งิ้วโบราณ  ดอนปู่ตา  สวนลิง