เลือกหน้า

บ้านสองคร มีผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ได้แก่ ไม้กวาดดอกหญ้า ตะกร้าสานจากพลาสติกและซองแกแฟ สินค้าเกษตร เช่น ไข่เป็ด ผักสด