เลือกหน้า

1. ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารร หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2559 

 

2. จังหวัดยโสธรได้มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า ชุมชนคุณธรรมวัดฟ้าห่วนใต้ ได้เข้าร่วมสาธิตและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม โครงการพัฒนาแหล่งอารยธรรมบ้านสิงห์ท่า ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562