เลือกหน้า

บ้านท่าลาด  หมู่ที่ 6  ตำบลเชียงเพ็ง  อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร  ได้นำเสนอข้อมูลในการพัฒนาชุมชน โดยใช้หลักการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของประชาชนผ่านเวทีประชาคม ศูนย์เรียนรู้ ภูมิปัญญาของปราชญ์ชุมชน ผ่านการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้พัฒนาตนเองหมู่บ้านให้ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ซึ่งบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานของภาครัฐที่นำโครงการต่างๆ เข้ามาพัฒนาหมู่บ้าน ทำให้ปัจจุบันเป็นหมู่บ้านที่เป็นศูนย์เรียนรู้ ศึกษาดูงานของหลายหน่วยงานและมีความโดดเด่นด้านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นที่ประจักษ์

ผลงานเด่น/ความภาคภูมิใจบ้านท่าลาด

-หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2563

-รับการประเมินจากคณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2562 จังหวัดขนาดกลาง ชุมชนต้นแบบ โดย “ชุมชนท่าลาด” ม.6