เลือกหน้า

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี 2562

รางวัลชนะเลิศ ระดับอำเภอ ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ปี 2558


รางวัลชมเชยระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ปี 2558

รางวัลดีเด่น การประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ระดับภาค ปี 2541

รางวัลที่ 2 หมู่บ้าน อพป. ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2539

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 หมู่บ้านยโสธรโมเดล  ปี 2557

ผ่านการประเมินหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในระดับ ดีมาก ปี 2557

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการหน้าบ้านน่ามอง ชุมชนน่าอยู่ ปี 2557

รางวัลชนะเลิศ การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2560