เลือกหน้า

บ้านผักกะย่า หมู่ 2 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มีศาสนสถานโบสถ์ที่เก่าแก่ มีการอนุรักษ์ทรัพยากร เป็นหมู่บ้านที่เป็นต้นแบบ