เลือกหน้า

1. รางวัลชนะเลิศ สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปี 2562

2. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี  บ้านกู่จาน  ตำบลกู่จาน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร