เลือกหน้า

1. นางหนูปิ่น  ทองคำ  อายุ 62 ปี

46 ม.1 บ้านฟ้าห่วน ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร เป็นปราชญ์ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญการทอผ้า การคิดลายผ้า การเลี้ยงหม่อนไหม 

2. นายสมจิต  ทองอินทร์  อายุ  60 ปี ปราชญ์ผู้มีความรู้ด้านหมอดินและจักสาน

18 ม.1 บ้านฟ้าห่วน ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

3.นายสน  ทองคำ อายุ 66 ปี ปราชญ์ผู้มีความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

53 ม.1 บ้านฟ้าห่วน ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

 

4. นายประมวล  เลิศวิเชียร อายุ 75 ปี ปราชญ์ชุมชนด้านหมอสูตรขวัญ

60 ม.1 บ้านฟ้าห่วน ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร