เลือกหน้า

1. นายชุมพล  พอกพูน   มีความรู้ด้าน  การแปรรูป การผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์

2. นางทัศนีย์  กลมเกลียว  มีความรู้ด้าน  การทอเสื่อ และ ศูนย์สาธิตการตลาด

3. นางสุพิศ  พอกพูน  มีความรู้ด้าน การทอผ้า

4. นายสุนทร  พรใส  มีความรู้ด้าาน  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

5. นายสุรพล  สองเมือง  มีความรู้ด้าน ไกด์นำเที่ยวชุมชน

6. นายคำพูล  พวงศรี  มีความรู้ด้าน หมอลำกลอน  จักสาน

7. นางทองพูน  ส่องแสง  มีความรู้ด้าน หมอลำ  จักสาน

8. นายบุญเลิศ  ศรีโชค  มีความรู้ด้าน  การเป็นพิธีกร

9. นายมรกต  ศรีโชค  มีความรู้ด้าน  ระบบสารสนเทศ  

10. นางนิยม  กลมเกลียว  มีความรู้ด้าน  การทำไม้กวาด

11. นางอรสา  พันเดช  มีความรู้ด้าน  การทำขนม

12. นางเกศสุดา  สองเมือง  มีความรู้ด้าน การทำหน่อไม้ดอง

13.นางผล  สองเมือง  มีความรู้ด้าน  แปรรูปข้าวกล้อง

14. นางค่ำ  มงคลนำ  มีความรู้ด้าน  ทอเสื่อกก