เลือกหน้า

นายวันดี  ปั้นทอง   ภูมิปัญญาด้านจักสาน

นางคำปุ่น  มุทุวงษ์   ภูมิปัญญาศิลปะการแสดง

นายโพธิ์ศรี  กัลวรรณ   ภูมิปัญญาด้านหมอสูตรขวัญ

นางจิรันดา  พรมชาติ    ภูมิปัญญาด้านการทอเสื่อกก

นางลำไย  มีศรี      ภูมิปัญญาด้านหมอนวดสมุนไพร

นางจุลฬา  สายแวว  ภูมิปัญญาด้านการทำหมอนขิต