เลือกหน้า

1. นางบัวพันธ์  คำหาญ   อายุ 58 ปี  ปราชญ์ผู้มีความรู้ด้านการทำพานบายศรี และการทอผ้า ออกแบบลายผ้า 161 หมู่ 8 บ้านฟ้าห่วน ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร ปราชญ์ชุมชนด้านการทอผ้า เป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาจาก ปู่ ย่า ตาม ยาย ให้ดำรงไว้สืบทอดต่อลูกหลานต่อไป

 

2. นางเคี่ยม  อินทร์พิมพ์  อายุ 51 ปี 120 หมู่ 8 บ้านฟ้าห่วน ตำบลฟ้าหวน  อำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร ปราชญ์ชุมชนด้านการทอผ้า ออกแบบลายผ้า เช่น ลายผ้าขิต ลายลูกหวาย เป็นต้น