เลือกหน้า

ปราชญ์ชาวบ้านบ้านหนองนางตุ้ม หมู่ 6

๑. นายเจริญ       โสมาบุตร            บ้านเลขที่ 54 หมู่ 6       ปราชญ์ด้านการปกครอง

๒. นางหนูมอญ   เทพวาที              บ้านเลขที่ 32 หมู่ 6         ปราชญ์ด้านการเกษตรอินทรีย์

๓. นายสุรศักดิ์     มณีพันธ์          บ้านเลขที่   78 หมู่ 6        ปราชญ์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

๔. นางลักขณา   โสมาบุตร          บ้านเลขที่ 54 หมู่ 6         ปราชญ์ด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า

๕. นายวิเชียน      กุกุดเรือ            บ้านเลขที่ 23 หมู่ 6        ปราชญ์ด้านพิธีกรรมทางศาสนา