เลือกหน้า

นายพิสัย กาลจักร ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าของศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ โคกหนองนาโมเดล บ้านสองคร หมู่ 5 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดุชุม จังหวัดยโสธร