เลือกหน้า

นางคำฟอง สีมา กิจกรรม เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีความรู้ด้าน ทอเสื่อกก มีศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้านเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และ มีสมาชิก 12 คน