เลือกหน้า

ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

1. นายประยูร  สมคะเน       บ้านเลขที่  83  ม.7  ต.กุดแห่        ปราชญ์หมอเป่างูสวัด  การแต่งกลอน

2. นายหนูดี  พันธ์ศรี    บ้านเลขที่ 142  ม.ต.กุดแห่   ปราชญ์การสานแห

3. นางละมุด  มณีวรรณ    บ้านเลขที่ 134  ม.ต.กุดแห่   ปราชญ์การทำข้าวโป่ง

4.นายอนันต์  ยอดทอง   บ้านเลขที่  88  ม.ต.กุดแห่   ปราชญ์ด้านช่างซ่อมเครื่องยนต์