เลือกหน้า

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน  ประกอบด้วย

  1. นางเขียว  บุตวงศ์         มีความรู้ด้าน   พิธีกรรมทางศาสนา
  2. นายจวน   เพ็ญอุบล      มีความรู้ด้าน   พิธีกรรมทางศาสนา
  3. นางสมบูรณ์  เงาสี        มีความรู้ด้าน   ทอผ้า
  4.   นายสง่า   จันทร์แก้ว     มีความรู้ด้าน   หมอลำ/การละเล่น
  5. นายเคน   สังเกตุ          มีความรู้ด้าน   หมอธรรม/มัคทายก ทางศาสนา
  6.   นายจันทร์   นามสอน     มีความรู้ด้าน   หมอแคน