เลือกหน้า

                                  ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านบ้านนาดี 

1. ปราชญ์ชาวบ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่  และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
    ไพรวัลย์ จอกน้อย  บ้านเลขที่ 115 หมู่ 3 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

2.ปราชญ์ชาวบ้านด้านภูมิปัญญาจักสาน
    งานจักสานเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมากตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งใช้ไม้ไผ่ในท้องถิ่นในการจักสานเครื่องใช้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตะกร้าไม้ไผ่ กระติบข้าว กระจาด ลอบ ไซ กระดัง มีปราชญ์ที่มีความสามารถและจัดตั้งเป็นกลุ่มจักสานบ้านนาดีเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มจำนวน 12 คน สร้างรายได้ให้สมาชิกเป็นรายได้เสริมเดือนละ 1,000 – 2,000 บาท

                               นายสมร จอกน้อย  อายุ 76 ปี                                              นายซุ่น คมกล้า อายุ 68 ปี

 

3.ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเพาะเห็ด
     
1. นางสาวไพรวรรณ ประเสริฐ
     2. นางฉลวย ทำเลดี