เลือกหน้า

ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  1. นายปรารถนา กุณรักษ์           มีความรู้ด้าน     สมุนไพร
  2. นายลันดร        ครองบุญ        มีความรู้ด้าน     พิธีกรรมทางศาสนา
  3. นายหนูจันทร์ ตลอดไธสง        มีความรู้ด้าน     ทำพิณ
  4. นายบุญส่ง        พรมจันทร์        มีความรู้ด้าน     ครูกลองยาว
  5. นายประเด็จ        ศรีมงคล          มีความรู้ด้าน     จักสาน ทำไม้กวาด
  6. นางอนงค์รักษ์ กุณรักษ์           มีความรู้ด้าน     แปรรูปอาหาร