เลือกหน้า

ข้อมูลปราชญ์ชุมชน บ้านนาสะไมย์ หมู่ 13

  1. นายสมร ประทุมวัน บ้านเลขที่ 1 มีความรู้ภูมิปัญญาด้านทองเหลือง
  2. นายขุนแผน ปิ่นวันนา บ้านเลขที่ 106 มีความรู้ภูมิปัญญาด้านแกะสลักไม้,ปูน,โบสถ์วิหาร
  3. นางเพชรา ประทุมวัน บ้านเลขที่ 29 มีความรู้ความสามารถด้านฝีมืองานหัตถกรรม,จักสาน
  4. นายวีรเดช ประทุมวัน บ้านเลขที่ 29 มีความรู้ภูมิปัญญาด้านแกะสลักไม้
  5. นางเทียมใจ ธงศรี บ้านเลขที่ 75 มีความรู้ภูมิปัญญาด้านการผลิตหมอนขิด
  6. นางประนอม ศรีธรรม บ้านเลขที่ 82 มีความรู้ภูมิปัญญาด้านการผลิตหมอนขิด
  7. นายบุญเที่ยง ประทุมงัน บ้านเลขที่ 70 มีความรู้ภูมิปัญญาด้านการผลิตหมอนขิด
  8. นายเพชร หาสำรี บ้านเลขที่ 92 มีความรู้ภูมิปัญญาด้านแกะสลักไม้