เลือกหน้า

ปราชญ์ชาวบ้าน

                – นายอุ่น   ถมปัด           ปราชญ์ด้านศาสนาพุทธวิธี

                – นายถาวร   ถมปัด        ปราชญ์ด้านจักสานจำพวกเครื่องเรือนต่างๆ

               – นายมงคล   รุ่งเรือง        ปราชญ์ด้านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

               – นายศุภสุพจน์ นักบุญ      ปราชญ์ด้านข่าวสารข้อมูลและด้านการบริหารชุมชน

                –นายจันลี    ถมบัตร        ปราชญ์ด้านยาสมุนไพร