เลือกหน้า

ข้อมูลบ้านพี่

โครงการนวัตกรรม : การน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่หมู่บ้านมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

(อยู่ดี มีแฮง ฮักแพง แบ่งปัน ก้าวหน้าไปพร้อมกัน สู่ความพอเพียง DEEKUGNA)จังหวัดยโสธร ประจำปี 2563

***********************

 

ที่ อำเภอ ข้อมูลบ้านพี่ หมายเหตุ
1 เมืองยโสธร บ้านนาสะไมย์
2 ทรายมูล บ้านสีสุก
3 กุดชุม บ้านผักกะย่า
4 คำเขื่อนแก้ว บ้านกู่จาน
5 มหาชนะชัย บ้านดงยาง
6 ป่าติ้ว บ้านนาดี
7 ค้อวัง บ้านฟ้าห่วน
8 เลิงนกทา บ้านดอนมะซ่อม
9 ไทยเจริญ บ้านโนนบ้านใหม่