เลือกหน้า

ข้อมูลบ้านน้อง

โครงการนวัตกรรม : การน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่หมู่บ้านมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

(อยู่ดี มีแฮง ฮักแพง แบ่งปัน ก้าวหน้าไปพร้อมกัน สู่ความพอเพียง DEEKUGNA)จังหวัดยโสธร ประจำปี 2563

***********************

 

ที่ อำเภอ ข้อมูลบ้านน้อง หมายเหตุ
1 เมืองยโสธร บ้านหนองนางตุ้ม
2 ทรายมูล บ้านคำครตา
3 กุดชุม บ้านสองคร
4 คำเขื่อนแก้ว บ้านหนองเลิง
5 มหาชนะชัย บ้านปอแดง
6 ป่าติ้ว บ้านท่าลาด
7 ค้อวัง บ้านฟ้าห่วน
8 เลิงนกทา บ้านดงสว่าง
9 ไทยเจริญ บ้านหนองซ่งแย้เหนือ