เลือกหน้า

ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ โคกหนองนาโมเดล ของนายพิสัย กาลจักร หมู่ 5 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่เกษตรกรและผู้สนใจ สามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชม และขอความรู้ คำแนะนำในการทำเกษตรแบบอินทรีย์ โดยใช้หลักกสิกรรมธรรมชาติ