เลือกหน้า

คำขวัญบ้านผักกะย่า

 ดอนปู่ตาคู่บ้าน ห้วยลำธารน้ำใส ประชาร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด

 เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมความสามัคคี

บ้านผักกะย่ามีฐานเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง หลากหลาย เช่น กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่, ทอเสื่อกก  ,พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า ,เลี้ยงสุกร,และเลี้ยงโค