เลือกหน้า

ข้อมูลฐานเรียนรู้ชุมชน บ้านนาสะไมย์ หมู่ 13

  1. คณะกรรมการหมู่บ้าน

ที่ตั้งที่ทำการ อาคารศาลาประชาคม หมู่ที่  13 ตำบลนาสะไมย์  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน  9  คน

  1. นายวุฒิ        พันดวง                 ประธานอำนวยการ
  2. นางเพชรา   ประทุมวัน             เลขานุการ
  3. นางปราณี    จูมพิลา                 เหรัญญิก
  4. นายบุญสิน   ศรีธรรม                กรรมการฝ่ายแผนพัฒนาหมู่บ้าน
  5. นายวิรัช        อุปชัย                  กรรมการฝ่ายด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ
  6. นายสุดใจ     โคตรสมบัติ         กรรมการฝ่ายด้านปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
  7. นางกัลยา      เสนาไทย            กรรมการฝ่ายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
  8. นายนลุน       วงษ์ศรีแก้ว          กรรมการฝ่ายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

ที่ตั้งที่ทำการ ณ บ้านเลขที่ 68 บ้านนาสะไมย์ หมู่ที่ 13 มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 15 คน โดยมีนายวุฒิ  พันดวง เป็นประธาน อสม.หมู่บ้าน และได้จัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบครัวเรือน โดยอาสาสมัครสาธารณสุข 1 คน รับผิดชอบ 15-20 ครัวเรือน ทุกคนมีบทบาทในการเป็นผู้นำการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1) เป็นผู้สื่อข่าวสารสาธารณสุขระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนในหมู่บ้าน นัดหมายเพื่อนบ้านมารับบริการสาธารณสุข แจ้งข่าวสารสาธารณสุข เช่น การเกิดโรคติดต่อที่สำคัญ หรือโรคระบาดในท้องถิ่น ตลอดจนข่าวความเคลื่อนไหวในกิจกรรมสาธารณสุข รับข่าวสารสาธารณสุขแล้ว แจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องถิ่นทราบอย่างรีบด่วนในเรื่องสำคัญ เช่น เรื่องโรคระบาดหรือโรคติดต่อต่าง ๆ รับข่าวสารแล้ว จดบันทึกไว้ในสมุดบันทึกผลการปฏิบัติงานของ อสม.

2) เป็นผู้ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้านและแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การใช้สถานบริการสาธารณสุขและการใช้ยา การรักษาอนามัยของร่างกาย การให้ภูมิคุ้มกันโรค การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการจัดหาน้ำสะอาด โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อประจำถิ่น การอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว การดูแลรักษาและป้องกันสุขภาพเหงือกและฟัน การดูแลและส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ อุบัติภัยและโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ การป้องกันและแก้ไขมลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเป็นภัย การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

 3. อาสาพัฒนาชุมชน(อช.)  

ที่ตั้ง หมู่ที่  13  ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร   จังหวัดยโสธร มีอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ในหมู่บ้าน จำนวน  4 คน  คือ

นางเพชรา        ประทุมวัน

นารุ่งฤดี          ดวงตา

นางกัลยา         เสนาไทย

นางปราณี        จูมพิลา

โดยมีผลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ในด้านต่างๆดังนี้
1.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในชุมชน

2. ส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสมัครเข้าร่วมเป็นครัวพัฒนาตามโครงการหมู่บ้านขยายผลเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำและปรับปรุงแผนชุมชน ด้วยการเข้าร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำแผนชุมชน การเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อเสนอโครงการและรับรองแผนชุมชน ตลอดจนการร่วมดำเนินงานตามแผนชุมชน
4. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ด้วยการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีกันในชุมน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในทุกๆด้าน เช่น รณรงค์การให้ประชาชนไปใช้สิทธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น

5. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยเฝ้าระวัง การเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการดูแลบุตรหลานให้การส่งเสริมกิจกรรมของเยาวชน
6. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชน และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทดแทนปุ๋ยเคมี การปลูกต้นไม้
7. การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ด้วยเข้าร่วมงานประเพณีในชุมชน

  4) กองทุนแม่ของแผ่นดิน  

มีการกำหนดแผนการพัฒนากองทุนแม่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีคณะกรรมการ จำนวน 14 คน  คือ

นายวุฒิ พันดวง                     ประธานกองทุน

นายวิรัตน์  อุปชัย                   รองประธาน

นางเพชรา  ประทุมวัน              รองประธาน

นายสมร ประทุมวัน                 ที่ปรึกษา

นายบุญสิน  ศรีธรรม               เหรัญญิก

นายวีระพันธ์ ประทุมวัน            กรรมการ

นายไพบูลย์ สารีรักษ์                กรรมการ

นาปราณี จุมพิลา                    กรรมการ

นายเฉลิม อุปชัย                     กรรมการ

นายนรุณ วงษ์ศรีแก้ว               กรรมการ

นางธนิดา พรมวงษ์                  กรรมการ

นายสมหวัง อุตสาหะ               กรรมการ

นายสุดใจ โคตรสมบัติ               กรรมการ

นางกัลยา เสนาไทย                 กรรมาการ

          5) กองทุนหมู่บ้าน 

จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 3  มกราคม  2544  ที่ตั้งที่ทำการ ณ อาคารศาลาประชาคม  หมู่ที่ 13  มีสมาชิกเริ่มแรก  76 ครัวเรือน  ปัจจุบันมีสมาชิก 141 ครัวเรือน  เป็นกองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการดีในระดับ 3 A  ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล  2,300,000 บาท   และมีการจัดสรรผลกำไรของกองทุน ดังนี้


6) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  

                    กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาสะไมย์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 61 มีสมาชิกแรกก่อตั้ง จำนวน 5คน เงินสัจจะ จำนวน 5,000 บาท โดยได้รับคำแนะนำและการส่งเสริมจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยโสธร ในการทำความเข้าใจกับสมาชิกในเรื่องแนวคิด หลักการ ตลอดจนผลประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับจากการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้เข้าร่วมประชุมกับทางกลุ่มฯ ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 505 คน  และถือว่าเป็นกลุ่มฯที่มีความเข้มแข็งที่ต้องได้รับการพัฒนาต่อไปอีก

“เพียงออมวันละบาท พ้นจากความยากจน หามาออมกันทุกคน จะไม่จนตลอดกาล”