เลือกหน้า

ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

     

ฐานเรียนรู้ภูมิปัญญาจักสาน

งานจักสานเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมากตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งใช้ไม้ไผ่ในท้องถิ่นในการจักสานเครื่องใช้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตะกร้าไม้ไผ่ กระติบข้าว กระจาด ลอบ ไซ กระดัง มีปราชญ์ที่มีความสามารถและจัดตั้งเป็นกลุ่มจักสานบ้านนาดีเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มจำนวน 12 คน สร้างรายได้ให้สมาชิกเป็นรายได้เสริมเดือนละ 1,000 – 2,000 บาท

  

ฐานเรียนรู้เพาะเห็ด

การเพาะเห็ดเป็นอาชีพที่ชาวบ้านนาดีประกอบอาชีพเป็นอาชีพสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดี มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจและได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายสดและแปรรูป ปัจจุบันมีโรงเพาะเห็ด 8 โรงเรือน และสมาชิกกลุ่มจำนวนกว่า 50  คน   และสร้างรายได้ให้สมาชิกเฉลี่ยเดือนละ 5,000 -6,000 บาท

 

ฐานเรียนรู้การทำบัญชีรับ – จ่ายครัวเรือน

บ้านนาดี ได้รับการส่งเสริมให้จัดทำบัญชีรายรับ –รายจ่าย ของครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันทุกครัวเรือนสามารถบันทึกและมีบัญชีครัวเรือนครบทุกครัวเรือน

ฐานเรียนรู้ธนาคารขยะ

     ธนาคารขยะ เป็นโครงการที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาขยะของหมู่บ้านที่มีจำนวนมาก และเป็นปัญหาของทุกหมู่บ้าน ซึ่งบ้านนาดี แก้ไขปัญหา โดยหลัก 3 R คือ

1) นำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse)

2) รีไซเคิล (Recycle)- พลาสติก โลหะ กระดาษ นำไปขาย

3) ลดขยะ (Reduce) –ทำปุ๋ยขยะเปียก

โดยมีคณะกรรมการธนาคารขยะรับซื้อขยะรีไซเคิล ทุกสัปดาห์ ซึ่งนอกจากลดขยะได้แล้วยังสามารถเป็นเงินออมให้กับสมาชิกครัวเรือน