เลือกหน้า

๑) ฐานการเรียนรู้ด้านการลดรายจ่าย การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ การทำสวนเกษตรอินทรีย

 

   

 

 

 

 

 

(๒) ฐานการเรียนรู้ด้านการเพิ่มรายได้ เรียนรู้ด้านการเรียนรู้ ภูมิปัญญา การทอผ้าพื้นเมืองกลุ่มทอผ้า เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านดอนมะซ่อมและหมู่บ้านอื่นๆในตำบล

              

(๓) ฐานการเรียนรู้ด้านการประหยัด กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการออมเงิน ด้านการบริหารจัดการเงินทุนชุมชน ร้านค้าชุมชน ด้านการจัดสวัสดิการและเป็นแหล่งเงินทุนในชุมชน

 

         

(๔) ฐานการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งการเรียนรู้ การเลี้ยงไส้เดือน การทำน้ำหมักชีวภาพ  การทำเกษตรอินทรีย์

      

 

(๖) ฐานการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าชุมชน การผลิตน้ำหมักชีวภาพ  ธนาคารขยะ