เลือกหน้า

ฐานการเรียนรู้

ด้านการเกษตร

1. นายทวี  แดงอาจ   สวนเย็นใจ

2.นายจักรินทร์  ศรีสุพรรณ   ปลูกพืชผสมผสาน

3.นายไพฑูรย์  ยืนยั่ง เมล็ดพันธุ์มะระใหญ่

4 นายประยูร  สม คะเน   การเลี้ยงสัตว์

5.นายทองล้าน  แดงอาจ  สวนเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสาน